Translate

Viktig melding

Demenskontakt

Er det demens??? 

Lurer du på dette; kan vi ta en samtale på tlf, du kan få et hjemmebesøk eller du kan komme innom kontoret til demenskontakten. Hun har taushetsplikt i forhold til det du måtte ønske å snakke med henne om. 

Har du spørsmål knyttet til demens, kan du kontakte demenskoordinator.

Demenskontaktens oppgaver er blant annet:

 • Samtaler og veiledning, samtale etter demensdiagnose (PDF, 128 kB)
 • Hjemmebesøk 
 • Hjelp til å henvise videre i hjelpeapparat
 • Arrangere  temakvelder / pårørendeskole
 • Ha oversikt over tilbudene til personer med demens i kommunen 
 • Ha tett samarbeid med hjemmetjenesten og fastlegene i kommunen i forbindelse med utredning
 • Besøke lag eller foreninger for å informere/undervise om demens

Tjenestetilbud i Nome

For personer med demens og deres pårørende er det store variasjoner for hvilken hjelp som ønskes og hva en har behov for. I samarbeid med personen selv, pårørende og de som skal yte tjenesten, får alle en individuell vurdering av hvilke tjenester som best møter den enkeltes behov.

Nedenfor finner du en kortfattet presentasjon om tilgjengelig tjenestetilbud til personer med demens og deres pårørende i Nome kommune. 

Dersom du allerede har en tjeneste og ønsker å utvide eller søke nye tjenester, kan du også få hjelp til dette av den virksomhet du har kontakt med.

Tjenester som kan være aktuelle:

 • Støttekontakt. En støttekontakt kan bidra til en aktivitet og sosialt samvær noen timer i uken/hver 14. dag.
 • Dagopphold. Dagopphold skal bidra til en meningsfull hverdag, med aktiviteter, sosialt samvær og gode opplevelser. Dagopphold fungerer også som avlastning for pårørende. Det er to dagtilbud i Nome kommune. To dager i uken i Ulefoss på Ringsevja og fire dager i uken på Nome sjukeheim
 • Hjemmetjenester. Hjemmetjenesten i Lunde og Ulefoss kan bistå med hjelp til rengjøring, handling, medisiner, personlig hygiene, mat osv.
 • Ergoterapitjeneste. Ergoterapeutene kan f.eks. bistå med kartlegging av svikt og ressurser hos den syke og å finne egnede hjelpemidler for å øke egenmestring av dagliglivets aktiviteter.
 • Korttids- og avlastningsplasser ved Nome sjukeheim. Vanlig er tre ukers opphold av gangen. Noen vil også ha behov for rullerende opphold, som innebærer at den syke bytter på å være hjemme og på sykehjem. Tiden mellom sykehjemsoppholdene kan variere.
 • Langtidsopphold i institusjon (sykehjem). Demenssykdommen leder til et behov for døgnkontinuerlig pleie og omsorg og den syke må ofte flytte fra eget hjem til institusjon. Det finnes sykehjemsavdeling som er spesielt tilrettelagt for personer med demens, men demens forekommer ved alle avdelinger.

For mer informasjon, ta kontakt med hjemmetjenesten i Lunde eller Ulefoss.

For å søke tjenester, benytt søknadskjema. Dette kan du også få utlevert ved Servicekontoret.

Søknadsskjema (DOCX, 32 kB)

 

Informasjon og råd til demensrammede og pårørende:

helsenorge.no/demens
Nasjonalforeningen for folkehelse
Aldring og helse
Demensinfo

Nasjonalforeningen for folkehelse har opprettet en hjelpetelefon til de som er rammet av demens og deres pårørende og kan ringes på tlf 23 12 00 40. Nasjonalforeningen for folkehelse har også en nyttig hjemmeside.

Tilbakemelding