2017 Plan, bygg, miljø og eiendom > Byggesak
Publisert 29.12.2017

Plan- og bygningsloven § 29-4 gir bygningsmyndighetene hjemmel til å styre bl.a. byggverkets plassering på tomta, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde ved behandling av byggesøknader.  

Formålet bak plan- og bygningsloven § 29-4 er bl.a. brannvernhensyn og behovet for å sikre lys og luft mellom bygg og en viss avstand mellom nabobebyggelse, samt hensyn til terreng og omgivelsestilpasning. 
 

Se også rundskriv H-8/15 til plan og bygningsloven § 29-4

Publisert 29.08.2017

Den som er missfornøyd med en forvaltningsavgjørelse, kan i mange tilfelle bringe saken inn for høyere myndighet ved klage. Etter forvaltningslovens § 28 kan en som er part i saken, eller en annen med rettslige klageinteresser, påklage et enkeltvedtak. Klagefristen er tre - 3 uker fra vedkommende mottok vedtaket.

Publisert 24.08.2017

For større tiltak etter PBL. § 20-3, som ikke går inn under ikke søknadspliktige tiltak eller tiltak som kan utføres av tiltakshaver, må det være foretak (som er registrert i foretaksregisteret) som erklærer ansvar i byggesaken. Dette gjelder i rollene som ansvarlig søker (SØK), prosjekterende (PRO) utførende (UTF). I enkelte tilfeller er det også krav om at foretak tar på seg ansvar for uavhengig kontroll (KUT). For arbeid på egen bolig kan huseier selv søke om personlig ansvarsrett (selvbygger) for arbeider som ligger i tiltaksklasse 1.

Publisert 24.08.2017

Plan- og bygningslovens § 20-4 åpner for at noen tiltak kan utføres av tiltakshaver. Dette er hovedsaklig enklere og mindre tiltak. I slike saker er det tiltakshaver selv som har det fulle ansvaret overfor bygningsmyndigheten selv om han benytter seg av et profesjonelt foretak til å utføre hele eller deler av arbeidet. Det er dermed ikke nødvending at foretak må erklære ansvar i byggesaken.

Publisert 19.05.2017
Publisert 26.05.2015

Søknadsskjema for bygging, deling av eiendom og utslipp fra mindre avløpsrenseanlegg fra bolig og fritidsboliger. Brukes dersom du vil skrive ut og fylle inn i søknadsskjema selv.

ByggSøk er den nasjonale løsningen for elektronisk søknad om byggetillatelse. Programmet kan brukes av alle og er gratis.

Meldeskjema for ikke søknadspliktige bygg finner du nederst i denne artikkelen, eller gå inn på denne linken: Meldeskjema (PDF, 93 kB) Utfylt skjema sendes Nome kommune v/Teknisk etat, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss

Publisert 26.05.2015

Kommunen kan i mange tilfeller fastsette lokale forskrifter. Slike forskrifters formål vil være med på å bestemme private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et avgrenset område (innenfor kommunen).