Skjema for søknadspliktige tiltak som kan utføres av tiltakshaver

Plan- og bygningslovens § 20-4 åpner for at noen tiltak kan utføres av tiltakshaver. Dette er hovedsaklig enklere og mindre tiltak. I slike saker er det tiltakshaver selv som har det fulle ansvaret overfor bygningsmyndigheten selv om han benytter seg av et profesjonelt foretak til å utføre hele eller deler av arbeidet. Det er dermed ikke nødvending at foretak må erklære ansvar i byggesaken.

Før du planlegger for mye bør du undersøke hva som er tillatt å bygge på din eiendom. Dette er angitt i en regulerinsplanen (eks. avstand til veg, utnytting av tomta, utforming, høyder etc.). Dersom det ikke er regulert er det kommuneplanen som gjelder. Disse planen består av et plankart og bestemmelser som eget dokument.

Følgende søknadsskjema må fylles ut og leveres bygningsmyndigeheten:

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett (PDF, 169 kB)(Blankett 5153)
Nabovarsel (PDF, 97 kB)- må sendes til hver nabo/gjenboer (Blankett 5154)
Opplysninger gitt i nabovarsel (PDF, 56 kB)(Blankett 5155)

Kvittering for nabovarsel (PDF, 49 kB)(Blankett 5156)

Veileder for nabovarsling (PDF, 20 kB)

I tillegg må det sendes inn tegninger av tiltaket. Det er krav om fagmessige utførte tegninger i målestokk 1:50 eller1:100 (plan-, snitt- og fasadetegninger). 

Veileder for tegninger (PDF, 475 kB)

Tiltaket må tegnes inn på et situasjonskart i målestokk 1:500 eller 1:1000. På kartet må du angi avstand til nabogrenser, nærmeste bygg på naboeiendom, avstand til offentlig veg (målt fra midten av vegen).

Eksempel situasjonsplan (PDF, 3 MB)       Skrive ut situasjonskart       Planarkiv 

Dersom det viser seg at du ikke kan bygge uten å komme i strid med reguleringsplan eller kommuneplan, må du samtidig søke om dispensasjon (unntak fra plan). En dispensasjonssøknad må begrunnes. Søknadsskjema finner du her:

Dispensasjon etter plan - og bygningslovens kap. 19 (DOC, 42 kB)

Det er laget egene skjema før søknad om:

Dispensasjon fra byggegrense mot kommunal veg (PDF, 24 kB)
Dispensasjon fra byggegrense mot fylkesveg eller riksveg

Kontaktperson

Terje Pedersen

Avdelingsingeniør byggesak
Tlf:
35946200

 

Tor Flom

Avdelingsingeniør byggesak
Tlf:
35946200

 

Åpningstider

09.00 - 15.00

Kartpunkt