Skjema for søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak

For større tiltak etter PBL. § 20-3, som ikke går inn under ikke søknadspliktige tiltak eller tiltak som kan utføres av tiltakshaver, må det være foretak (som er registrert i foretaksregisteret) som erklærer ansvar i byggesaken. Dette gjelder i rollene som ansvarlig søker (SØK), prosjekterende (PRO) utførende (UTF). I enkelte tilfeller er det også krav om at foretak tar på seg ansvar for uavhengig kontroll (KUT). For arbeid på egen bolig kan huseier selv søke om personlig ansvarsrett (selvbygger) for arbeider som ligger i tiltaksklasse 1.

Før det planlegges for mye må foretaket undersøke hva som er tillatt å bygge på din eiendom. Dette er angitt i en reguleringsplan (eks. avstand til veg, utnytting av tomta, utforming, høyder etc.). Dersom det ikke er regulert er det kommuneplanen som gjelder. Disse planene består av et plankart og bestemmelser som eget dokument.

Følgende søknadsskjema må fylles ut og leveres bygningsmyndigheten:

Søknad om tillatelse til tiltak (Blankett 5174) (PDF, 125 kB)
Opplysninger om tiltakets ytre rammer (Blankett 5175) (PDF, 135 kB)
Boligspesifikasjon i matrikkel (Blankett 5176) (PDF, 100 kB)
Nabovarsel (Blankett 5154) (PDF, 97 kB) 
Opplysninger gitt i nabovarsel (Blankett 5155) (PDF, 56 kB)
Kvittering for nabovarsel (Blankett 5156) (PDF, 49 kB)

Gjennomføringsplan (Blankett 5185) (PDF, 217 kB)
Avfallsplan (Blankett 5179) (PDF, 98 kB)
Samsvarserklæring (Blankett 5148) (PDF, 87 kB)
Erklæring om ansvarsrett (Blankett 5181) (PDF, 354 kB)
Søknad om ansvarsrett som selvbygger (Blankett 5184) (PDF, 42 kB)
Erklæring for selvbygger (Blankett 5187) (PDF, 58 kB)

Veileder for nabovarsling (PDF, 20 kB)

I tillegg må det sendes inn tegninger av tiltaket. Det er krav om fagmessige utførte tegninger i målestokk 1:50 eller1:100 (plan-, snitt- og fasadetegninger).

Veileder for tegninger (PDF, 475 kB)

Tiltaket må tegnes inn på et situasjonskart i målestokk 1:500 eller 1:1000. På kartet må du angi avstand til nabogrenser, nærmeste bygg på naboeiendom, avstand til offentlig veg (målt fra midten av vegen). Avstand til evt. vann og avløpsledninger bør også tegnes inn.

Eksempel situasjonsplan (PDF, 3 MB)   Skrive ut situasjonskart    Planarkiv    

Veileder for gjennomføringsplan (PDF, 441 kB)  

 Dersom det viser seg at du ikke kan bygge uten å komme i strid med reguleringsplan eller kommuneplan, må du samtidig søke om dispensasjon (unntak fra plan). En dispensasjonssøknad må begrunnes. Søknadsskjema finner du her.

Det er også laget skjema for søknad om dispensasjon:

Dispensasjon etter plan- og bygningslovens kap. 19 (DOC, 42 kB)

For søknad om dispensasjon fra byggegrenser er det laget egene skjema:
Dispensasjon fra byggegrense mot kommunal veg (PDF, 24 kB)

Dispensasjon fra byggegrense mot fylkesveg eller riksveg

 

 

Åpningstider

09.00 - 15.00

Kartpunkt