Translate

Viktig melding

Klage på vedtak

Den som er missfornøyd med en forvaltningsavgjørelse, kan i mange tilfelle bringe saken inn for høyere myndighet ved klage. Etter forvaltningslovens § 28 kan en som er part i saken, eller en annen med rettslige klageinteresser, påklage et enkeltvedtak. Klagefristen er tre - 3 uker fra vedkommende mottok vedtaket.

Klagen må være skriftlig og den inneholde følgende:

  • Hvilke avgjørelse som påklages,
  • den eller de endringene som ønskes,
  • klage må undertegnes

Klagen bør også inneholde:

  • eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen
  • begrunnelse av klagen
  • dato for når vedtaket ble mottatt

Skriftlig klage sendes Nome kommune, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss

E-post: postmottak@nome.kommune.no

Klagen vil bli behandlet så raskt som mulig av klagenemnda i kommunen. Dersom klager ikke får medhold går klagen til overordnet klageinstans som er Fylkesmannen i Telemark. Fylkesmannens vedtak i saken vil være endelig, og kan ikke påklages.
 

For mer informasjon se veileder.         Forvaltningsloven kap. VI

 

             

Åpningstider

09.00 - 15.00

Kartpunkt

Tilbakemelding