Avstand til nabo / Plassering av bygning / Høyde på bebyggelse

Plan- og bygningsloven § 29-4 gir bygningsmyndighetene hjemmel til å styre bl.a. byggverkets plassering på tomta, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde ved behandling av byggesøknader.  

Formålet bak plan- og bygningsloven § 29-4 er bl.a. brannvernhensyn og behovet for å sikre lys og luft mellom bygg og en viss avstand mellom nabobebyggelse, samt hensyn til terreng og omgivelsestilpasning. 
 

Se også rundskriv H-8/15 til plan og bygningsloven § 29-4

Hovedregel for plassering styres av plan- og bygningsloven § 29-4 andre ledd hvor byggverk, inklusive eventuell kjeller/underjordisk parkering o.a. skal oppføres minst 4 meter fra nabogrensen. For byggverk høyere enn 8 meter er kravet at avstanden skal være minst byggverkets halve høyde. 

Unntak fra hovedregelen:
Mindre tiltak som garasje og uthus under 50 m2 (BYA eller BRA) kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrense. (kan ikke brukes til beboelse).

Levegg med høyde inntil 1,8 meter kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrense. Kan plasseres nærmere etter søknad om byggetillatelse.

Forstøtningsmur med høyde inntil 1 meter kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrense. Forstøtningsmur høyere enn 1 meter følger hovedregelen. Kan plasseres nærmere etter søknad om byggetillatelse.

Fylling/planering må starte minst 1 meter fra nabogrense, dvs at fyllingsfot må ligge minst 1 meter fra nabogrense. Kan plasseres nærmere etter søknad om byggetillatelse.

Biloppstillingsplass (parkering for eiendommens egen bruk) og anlegging av intern adkomstveg kan ligge inntil 1 meter fra nabogrense. Kan plasseres nærmere etter søknad om byggetillatelse.

Dersom byggverk skal plasseres nærmere enn hovedregel, eller nevnte unntak må det legges fram skriftlig samtykke fra nabo at nærmere plasseringen aksepteres. Slik erklæring finner du her (PDF, 13 kB).

Andre avstandskrav:

Avstandskrav til annen bebyggelse: Mellom lave byggverk skal det være minimum 8,0 m innbyrdes avstand, med mindre det er truffet tiltak for å hindre spredning av brann mellom byggverkene i løpet av den tid som kreves for rømning og redning i det andre byggverket. Bestemmelsen kommer ikke til anvendelse for lave byggverk som samlet utgjør én bruksenhet, jfr. TEK17 § 11-6.

Byggegrense mot veg er i uregulerte områder 15 meter til senter i kommunal veg, 50 meter til fylkes- og riksveg. I regulerte områder er byggegrensen vanligvis angitt i reguleringsplanen.

Frisiktsone i kryss er angitt i reguleringsplanen for området. For avkjøringer til kommunal veg er frisiktsonen beskrevet her.

Byggegrense til jernbane er 30 meter fra senter i jernbanesporet. For å søke om nærmere plassering gå til BaneNord.

Avstandsgrense/vern av område langs vann og vassdrag er 50 meter i uregulert områder med unntak av avstand til Flåvatn, kanalstrekningen Flåbygd-Ulefoss, Norsjø og Verna vassdrag (Herrevassdraget og området mellom Flåvatn og Seljordsvatnet), jfr. kommuneplanens bestemmelser punkt 4.5 (PDF, 59 kB).

Avstand til kommunale vann- og avløpsledninger i grunnen

Avstand til lavspent- og høyspent ledninger og kabler må avklares nærmere med Midt-Telemark energi

Høydekrav:

Krav til høyde på bebyggelse er som oftest angitt i reguleringsbestemmelsene for området. I områder som ikke er regulert er den maksimale mønehøyde inntil 9 meter og 8 meter gesimshøyde, jfr. pbl. § 29-4.

For ikke søknadspliktige tiltak er det begrensninger på oppføring av mindre tiltak som:

  • Garasje/uthus inntil 50 m2 kan ha inntil 4 meter mønehøyde og 3 meter gesimshøyde.
  • Levegg med høyde inntil 1,8 meter (avstand til nabogrense må minst være 1 meter)
  • Mindre forstøtningsmur inntil 1,5 meter (avstand til nabogrense må minst være 4 meter. For mur inntil 1 meter høyde må avstanden til nabogrense være minst 1 meter).
  • Antennesystem kan ha en høyde inntil 5 meter.

Er tiltakene høyere må det søkes om.