Translate

Viktig melding

Arealregnskap

Areal er en begrenset ressurs og arealbruk er hovedtrusselen mot naturgrunnlaget vårt. Måten vi bruker arealene på har også påvirkning på klima. For å sikre en bærekraftig arealbruk er det viktig å ha et oppdatert og godt kunnskapsgrunnlag.

Arealregnskap kan være et nyttig verktøy for å kunne gjøre vurderinger rundt disponering av areal både på regionalt og lokalt nivå.

Arealregnskap kan brukes til å gjøre vurderinger rundt arealdisponeringer. Det kan gi bedre oversikt over omfang og type areal som blir omdisponert og være et hjelpemiddel i dialogen knyttet til utvikling og bærekraftig arealforvaltning. Naturregnskap er et verktøy under utvikling av miljøforvaltningen som omfatter arealregnskap, økologisk tilstand på disse arealene og økosystemtjenester.

Arealregnskap for Nome kommune

 

Arealbarometer

Arealbarometeret viser produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk i Norge. Samtidig viser det hvordan jordbruksarealene brukes. Kunnskap om arealressursene gir grunnlag for økt bevissthet om arealbruk. Informasjonen kan brukes i planarbeid, utredninger og politiske prosesser, og være til nytte for forvaltningen, presse, politikere og allmennheten.

Arealbarometer for Nome kommune

Tilbakemelding