Translate

Viktig melding

ROS - Risiko og sårbarhet

ROS - Risiko og sårbarhet i Nome kommune

Her finner du ROS i Nome kommune.


 

Hva er risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)?


ROS handler om å identifisere og kategorisere risiko. Analysen utføres ved å kartlegge uønskede hendelser, og anslå sannsynlighet og konsekvens for hendelsene. Ved hjelp av analysen kan kommunen identifisere behov for iverksetting av risikoreduserende tiltak.

Kommunene har ansvar for samfunnssikkerhet på lokalt nivå. Lovfestet innføring av risiko- og sårbarhetsanalyser i planleggingen er et skritt i riktig retning for trygge og robuste samfunn. 

Les mer om ROS-analyser her: Risiko- og sårbarhetsanalyse

ROS i kommuneplanens arealdel 


ROS brukes når kommunen planlegger bruk av arealene. ROS-analysen gjøres før man starter med å planlegge. ROS vil avsløre om  området er egnet til den bruken man ønsker, om det er mulig å plassere de ønska tiltakene i området, eller om man må vurdere andre områder for ønsket bruk. 

Eksempel: Kommunen vil si nei til utbygging fordi ROS-analysen viser at et område er i faresonen for flom eller ras. Kommunen kan også be om ekstra sikringstiltak hvis det ikke finnes gode alternative plasseringer.

Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for kommuneplanens arealdel.

Tilbakemelding