Translate

Viktig melding

Bærekraft

Nome kommune og bærekraftsmåla

Bærekraftsmål i Nome

Nome kommune jobber aktivt med bærekraft i overordna planer og strategier. Kommunen har også utarbeidet en kommunedelplan for klima, samfunnssikkerhet, miljø og naturmangfold. Denne planen sier noe om kommunens mål for bærekraft. Du kan lese den her: 

Nome trygt og grønt 

Visjon: Nome skal være trygt og grønt.
Mål: Nome kommune skal bidra til å nå Norges klimamål og jobbe for folks sikkerhet fra ekstremvær.

Hva er FNs bærekraftsmål?

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.

Målene ble laget på en demokratisk måte gjennom innspill fra land over hele verden og neste ti millioner mennesker fikk sagt sin mening gjennom en spørreundersøkelse.

Forut for bærekraftsmålene førte tusenårsmålene (2000-2015) til stor framgang på områder som utdanning og helse, men har også blitt kritisert for kun å adressere symptomer på fattigdom. Bærekraftsmålene skal gjøre noe med årsakene til fattigdom, ulikhet og klimaendringer.

Et av hovedprinsippene i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates (Leaving no one behind). De mest sårbare menneskene må derfor prioriteres. Eksempel på ekskluderte grupper er mennesker med nedsatt funksjonsevne, flyktninger, etniske og religiøse minoriteter, jenter og urfolk.

Status for bærekrafts målene i Norge

Tilbakemelding