Translate

Viktig melding

Omsorgsbolig

En omsorgsbolig er en bolig  for deg som er avhengig av hjelp i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonsnedsettelse, alder eller andre helsemessige årsaker. Boligen er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt for at du skal kunne motta helse- og omsorgsstjenester.

Boligen vil være ditt eget hjem. Du betaler derfor husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

Kommunen har et begrenset antall omsorgsboliger, og du kan derfor bli satt på venteliste.

OMSORGSBOLIGER I NOME

Bjervatun  Alderspensjonat 16 plasser
Rom tilknyttet fellesareal med heldøgns bemanning.
Adr: Bergvinvegen8 7 A, 3825 Lunde
Lundetunet: 30 leiligheter 
Universelt utformede leiligheter i sentrum med nærhet til Lundetunet,
hjemmetjenesten Lunde.
Adr. Jernbanevegen7 a-h, 9 a-d, 11 a-d og 13 a-f og Brugata1 3 a-d,
11 a-d, 3825 Lunde
Ribo :12 leiligheter knyttet til hjemmetjenesten Ulefoss,
8 leiligheter og 1 kommunal akutt døgnplass (KAD) knyttet
til avdeling for psykisk helse.
Universelt utformede og heldøgnsbemannede sentrumsnære
leiligheter tilknyttet hjemmetjenesten og Ringsevja Aktivitetssenter.
Adr. Ringsevja 37, 41 og 43, 3830 Ulefoss
Hesteskoen 19 leiligheter,1 kan gjøres om til 2 leiligheter.
Universelt utformet leilighet i sentrum med nærhet til Ringsveja
Aktivitetssentero g hjemmetjenestenU lefoss.
Adr: Ringsevja 31 A-F,3 3 A-H,3 5 A-F,3 830 Ulefoss
Kaldekjeldeveg 7: 9 leiligheter 
Universelt utformede leiligheter i sentrum der en av leilighetene har 1
soverom, resten har 2 soverom.
Adr: Kaldekjeldeveg 7, 3830 Ulefoss
Omsorgsbolig bolig  særlig tilrettelagt for heldøgns tjenester 
Kamperhaug: 4 leiligheter
Delvis universelt utformede leiligheter.
Adr:Kamperhaug 1 a-b og 3 a-b, 3830 Ulefoss
 

Bofelleskap:


Olastua: 8 leiligheter
Universelt utformede leiligheter med heldøgnsbemanning.
Adr: Dagsrudgata 14 og 16, 3825 Lunde
Vesleheimen: 6 leiligheter
Universelt utformede leiligheter med heldøgnsbemanning.
Adr: Dagsrudgata 42, 44, 45 og 48, 3825 Lunde
Tyrivegen: 12 leiligheter
Delvis universelt utformede leiligheter med heldøgnsbemanning.
Adr: Tyrivegen 5, 3825 Lunde
Eidsbygda: 9 leiligheter
Delvis universelt utformede leiligheter med heldøgnsbemanning.
Adr: Hestekåsbakken 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 og 17, 3825 Lunde
Smedkåsa: 5 leiligheter + 1 personalbase
Universielt uformede leiligheter med delvis bemanning.
Adr: Smedkåsa 13 a-f, 3830 Ulefoss

 

Kriterier

  • Søker må ha lovlig opphold i Norge og ha sammenhengende folkeregisterregistrert og faktisk adresse i Nome kommune siste to år forut for søknad.
  • Søker må være fylt 18 år. Det kan gjøres unntak fra kravet om alder i særskilte tilfeller.
  • Mulighet for fortsatt å bo i opprinnelig hjem med bistand fra hjemmebaserte tjenester skal være vurdert/prøvd ut, samt vurdert som utilstrekkelige for å ivareta søkers behov.
  • Nåværende bolig er utformet på en måte som gjør det vanskelig for søker å bo der, og utbedring eller endring i boligen anses å være en urimelig løsning. Søkers helsemessige og sosiale forhold tillegges avgjørende vekt ved behandling av søknaden. Et boligbehov alene gir derfor ikke rett til omsorgsbolig, og ventes normalt dekket i et ordinært boligmarked.
  • Søkere som har behov for bistand fra hjelpeapparatet kan tildeles omsorgsbolig så fremt boligen har betydning for et helhetlig tilbud, og når annen boligbistand ikke er aktuelt.
  • Legeattest med funksjonsstatus kan kreves. Legeattesten skal ikke si noe om hva som er rett tjeneste/omsorgsbehov, men gi opplysninger som er relevante for søknaden.

 

Bostøtte

Beboere i omsorgsboliger kan ha rett på økonomisk bostøtte.
Bostøtte er en statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.
Kommunen og Husbanken samarbeider om ordningen. Kommunen registrerer søknader og
har all kontakt med søkere, mens Husbanken fatter vedtak og utbetaler bostøtten.

For mer informasjon

Tilbakemelding