Translate

Viktig melding

Skolemiljø og trivsel

Du som elev har rett til et godt skolemiljø der du er trygg, trives og kan lære. Dette er bestemt i en lov som heter Opplæringslova. Kapittel 9 A kalles ofte "elevens arbeidsmiljølov" og skal sikre at eleven får et minst like godt vern i sitt miljø som voksne arbeidstakere.

Skolemiljø og trivsel.jpg

Elever og ansatte må oppføre seg bra overfor hverandre på skolen. Du skal for eksempel ikke bli mobba, utestengt eller slått. Ingen skal si noe negativt til deg om utseende, klær, tro, seksuell legning, dialekt eller andre ting.

Lærere, rektor og andre ansatte må arbeide for at du skal ha det bra på skolen. De som jobber på skolen, skal vite hvordan de kan oppdage problemer, og hvordan de kan løse dem.

 

Du vet best hvordan du har det

Verken rektor, lærere eller andre elever kan vite bedre enn deg hvordan du har det på skolen. Si fra hvordan du føler det! Si også fra hvis du tror at andre elever ikke har det bra.

 

Hva kan du gjøre hvis skolemiljøet ikke er godt nok?

Både du som elev og foreldrene dine har rett til å be skolen sette i gang tiltak for at skolemiljøet skal bli bedre. Det er frivillig å komme med forslag til hva skolen bør gjøre.

 

Hvordan kan du si fra?

Du kan si fra både skriftlig og muntlig, men vi anbefaler at du skriver et brev eller en epost til skolen din. Det gjør at du etterpå kan bevise hva du har bedt om, og når du har bedt om det. Hvis du er usikker på hva du skal skrive, har Utdanningsdirektoratet laga en mal:
Lenke til råd og informasjon fra Utdanningsdirektoratet.

Du kan kontakte skolen alene eller sammen med andre. For eksempel kan du skrive et brev sammen med en venn eller sammen med foreldrene dine. En hel klasse eller elevrådet kan også be om at skolen gjør noe med skolemiljøet.

Her er et rødt skjema du kan bruke når du sier ifra til skolen (DOC, 36 kB)

 

De ansatte på skolen skal gripe inn hvis det skjer noe

Alle som jobber på skolen, har plikt til å gjøre noe hvis de tror at en elev ikke har det bra på skolen. De skal så fort som mulig prøve å finne ut hva som har skjedd. Når de har funnet ut hva som har skjedd, må de si fra til rektor.

 

Hva kan rektor gjøre?

Rektor skal ta alle varsler på alvor og har plikt til å undersøke det som har skjedd. Rektor har ansvar for å sette inn tiltak for at mobbinga og plaginga tar slutt, og for at du kan føle deg trygg og ha det bra.

Når det gjøres tiltak i en sak, skal skolen alltid lage en skriftlig plan. I planen skal det stå:

  • hvilket problem som skal løses
  • hva skolen har planlagt å gjøre
  • når tiltakene skal gjennomføres
  • hvem som er ansvarlig for gjennomføringa
  • når tiltakene skal evalueres

Skolen sin plikt til å gjøre noe gjelder helt til du opplever at det er trygt og godt å være på skolen. Det er alltid din egen opplevelse som er avgjørende.

 

Når kan du melde om mobbing til Fylkesmannen?

Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort det de skal for å få slutt på mobbingen, kan du melde fra direkte til Fylkesmannen i Telemark. Forutsetningene er at:

  • du må ha tatt opp saken med rektor på skolen
  • det må ha gått minst en uke siden du tok opp saken med skolen
  • mobbinga må foregå på den skolen eleven går på

Er det spesielle tilfeller kan du uansett ta direkte kontakt med Fylkesmannen.

Digitalt skjema for å melde fra om mobbing til Fylkesmannen

 

Kan skolen fortelle andre at du har sagt fra?

Hvis det står noe i brevet eller eposten din som er personlig, har ikke skolen lov til å fortelle om det til noen andre enn de som må vite om saken. Skolen kan be om hjelp fra PPT eller andre for å finne ut hva de skal gjøre.

 

Skolen skal høre på hva du mener

Du kan være med og gi råd til skolen gjennom elevrådet. Elevrådet skal blant annet arbeide for å skape et godt skolemiljø.

 

Skolen skal ta foreldrene med på råd

Foreldre har, sammen med elevene, rett til å bli hørt! Skolen bør derfor ta foreldre med i arbeidet med skolemiljøet. Foreldre kan være med og gi råd til skolen gjennom arbeid i de forskjellige rådene og utvalgene på skolen.

 

Vil du vite mer?

Opplæringslova Kapittel 9 A Elevane sitt skolemiljø

Tilbakemelding