Forebyggende tiltak

Skolene har ulike opplæringsmetoder for å gjøre elevene bedre rusta for å møte livets utfordringer, utvikle gode sosiale ferdigheter og gi gode opplevelser i skolehverdagen.

 

"Zippys venner " for 1.-4. trinn

"Zippys venner" er et undervisningsmateriell utarbeida av Voksne for barn. Det skal forbedre barnets evne til å takle vanskeligheter, utvikle selvfølelse og sosiale ferdigheter, og gjøre dem rusta til å hjelpe andre som har det vanskelig.

 

ART (Aggression Replacement Training) for 5. -10. trinn

ART er en gruppebasert strukturert pedagogisk opplæringsmetode. Metoden har vist seg å være et effektivt redskap i forebygging, reduksjon og erstatning av aggresiv atferd hos barn og ungdom. Hensikten med treningen er å bedre elevenes evne til å fungere sosialt og redusere sinne. Treningen vektlegger å finne fram til handlingsalternativer som virker for hver enkelt, gjennom rollebasert trening.

 

Trivslesledere for 1. -7. trinn og Aktiv 365 for 8. -10. trinn

Trivsels- og aktivitetslederne velges to ganger i året blant skolens elever. De skal være gode forbilder for skolens øvrige elever:

  • fremme økt og mer variert lek/aktivitet i friminutta
  • legge til rette for at elever skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner
  • redusere konflikter blant elever
  • fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt