Fysio- og ergoterapi til barn og unge

Tjenesten skal bidra til å fremme barn og unges mestring, deltagelse og selvstendighet.

Hva er tjenesten:

Tjenesten arbeider forebyggende og tverrfaglig i nært samarbeid med barnet og foresatte.

Kan bistå med: 

     • utredning
     • veiledning og rådgivning
     • observasjon
     • behandling
     • hjelpemiddelformidling
     • tilrettelegging i hjem, barnehage og skole – i leik, målretta aktivitet og trening

Forebyggende arbeid
     •Helsestasjon, 0 - 5 år
     • Skolehelsetjenesten 6 – 18 år, (grunnskole og videregående skole, )


Behandling
ut fra en fysioterapifaglig vurdering.
Behandling gjennomføres i hjem og/eller i våre lokaler på Dagsrud


Habilitering
Fysio- og ergoterapitiltakene tilrettelegges på de ulike arenaer barnet/ungdommen befinner seg til daglig; hjem, barnehage/skole, nærmiljø.
Begge faggruppene samarbeider med annet helsepersonell i kommunen, personale i barnehage/skole, PP- rådgiver og HABU (habiliteringstjenesten for barn og unge v/STHF)
deltar i ansvarsgrupper, har koordinatorfunksjon og bidrar til utarbeiding av individuell plan.
Fysioterapeut er medlem i koordinerende team for barn.

For henvendelse kontakter du fysioterapeut Linda Haatveit 48 22 94 08
og ergoterapeut Trine W. Eknes 95 82 04 46


Hvordan få tjenesten

For å få tjenesten kan du ta kontakt via helsesøster/helsestasjonene eller med fysio. /ergoterapeut direkte.

Kontaktperson

Nina Ralle

Avdelingsleder fysio- og ergoterapitjenesten
Tlf:
35946270
Mobil:
95841378