Barn med særskilte behov

Personalet i barnehagen har ansvar for at alle barn, uansett funksjonsnivå, får oppleve at de er betydningsfulle personer for fellesskapet. Barnehagen må gi det enkelte barn støtte og utfordringer ut fra egne forutsetninger, og bidra til et meningsfullt liv i fellesskap med andre barn og voksne.

Bilde av barn som griller pølse - Klikk for stort bilde  Barnehagen har et særlig ansvar for å forebygge vansker og oppdage barn med særskilte behov. For disse barna kan det være aktuelt å gi et spesielt tilrettelagt tilbud. Tilretteleggingen kan gjelde både sosiale, pedagogiske og/eller fysiske forhold i barnehagen.

Prioritet ved barnehageopptak

Nome kommune gir barn med nedsatt funksjonsevne rett til høyeste prioritet ved opptak i barnehage (B-kriterie). Opptaksmyndigheten krever dokumentasjon fra sakkyndig instans.

Barn med spesielle behov ut fra for eksempel egne eller familiens medisinske eller sosiale forhold har også høyeste prioritet (A-kriterie). Opptaksmyndigheten krever dokumentasjon fra sakkyndig instans som ikke eldre enn tre måneder.

Retten til prioritet ved opptak er gitt i Lov om barnehager (Barnehageloven) §31. Rett til spesialpedagogisk hjelp, tospråklig opplæring, m.m.

Vil du vite mer?

Barnehageloven. Lovdata

Åpningstider

mandag til fredag
kl. 09:00 - 15:00