Spesialpedagogisk hjelp

Klikk for stort bilde

Retten til spesialpedagogisk hjelp må vurderes ut fra barnets særlige behov og ikke ut fra barnehagens tilpasning/tilrettelegging. Barnets utbytte av tilbudet skal være likeverdig andre barn i barnehagen.                                                            

 

 

Barn i opplæringspliktig alder som har særlig behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp etter Barnehageloven § 19a. Barnehageloven § 13 gir barn med nedsatt funksjonsevne rett til prioritet ved opptak til barnehage. Opplæringsloven sier at retten til spesialpedagogisk hjelp etter § 5-7 må vurderes på et selvstendig grunnlag, uavhengig av den generelle tilrettelegginga i barnehagen.

 

 

Saksgang ved behov for spesialpedagogisk hjelp

  1. Bekymringsfasen: Foresatte og barnehagen/skolen drøfter om det er behov for ekstra hjelp. Kartlegging/observasjon, utprøving av tiltak i en periode. Hvis man fortsatt er bekymra og ser behov for videre utredning, skriver barnehagen/skolen en henvisning (PDF, 405 kB) i samarbeid med foresatte. Men foresatte kan også ta direkte kontakt med PPT.
  2. Utredning og sakkyndig vurdering: PPT utarbeider en sakkyndig vurdering som består av utredning og tilråding. Det er vanligst med tidsavgrensing på tilrådning til et barnehageår.
  3. Vedtak: Oppvekstsjefen i Nome kommune er ansvarlig for at det fattes enkeltvedtak.    
  4. Planlegging og gjennomføring: Hjelpen skal settes i gang i samsvar med enkeltvedtaket. IOP utarbeides av pedagogisk personale i barnehagen. Den skal være kjent av alle som jobber med barnet eller barnegruppa.   
  5. Evaluering: Det utarbeides en halvårsrapport. Rapporten skal være realistisk og konkret samtidig som den skal vise vei framover. Halvårsrapporten vil, sammen med sakkyndig vurdering, være med å danne grunnlag for eventuelle videre vedtak om spesialpedagogisk hjelp.                                                                    

 

 

Klagegang/behandling        

Opplæringsloven § 15-2 sier at vedtak om spesialpedagogisk hjep kan påklages. Klageinstans er Fylkesmannen. Forvaltningsloven § 28 sier at klageretten gjelder i tre uker fra vedtaket er mottatt av foresatte. Klagen skal rettes mot den instans som har fatta vedtaket, dvs Oppvekstsjefen i Nome kommune. Hvis klagen ikke tas til følge skal vedtaksmyndigheten sende klagen videre til Fylkesmannen.

 

Vil du vite mer?

Opplæringslova. Lovdata

Barnehageloven. Lovdata

Forvaltningsloven.Lovdata

Kontaktperson

Tone Amundsen

Oppvekstsjef
Tlf:
35 94 63 10
Mobil:
948 40 475

 

Åpningstider

mandag til fredag
kl. 09:00 - 15:00

Adresse

Nome rådhus, Ringsevja 30,   

3830 Ulefoss