Spesialpedagogisk hjelp

Klikk for stort bilde

Retten til spesialpedagogisk hjelp må vurderes ut fra barnets særlige behov og ikke ut fra barnehagens tilpasning/tilrettelegging. Barnets utbytte av tilbudet skal være likeverdig andre barn i barnehagen.                                                            

 

 

Barn i opplæringspliktig alder som har særlig behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp etter Barnehageloven § 19a. Barnehageloven § 13 gir barn med nedsatt funksjonsevne rett til prioritet ved opptak til barnehage. Opplæringsloven sier at retten til spesialpedagogisk hjelp etter § 5-7 må vurderes på et selvstendig grunnlag, uavhengig av den generelle tilrettelegginga i barnehagen.

 

 

Saksgang ved behov for spesialpedagogisk hjelp

  1. Bekymringsfasen: Foresatte og barnehagen/skolen drøfter om det er behov for ekstra hjelp. Kartlegging/observasjon, utprøving av tiltak i en periode. Hvis man fortsatt er bekymra og ser behov for videre utredning, skriver barnehagen/skolen en henvisning (PDF, 405 kB) i samarbeid med foresatte. Men foresatte kan også ta direkte kontakt med PPT.
  2. Utredning og sakkyndig vurdering: PPT utarbeider en sakkyndig vurdering som består av utredning og tilråding. Det er vanligst med tidsavgrensing på tilrådning til et barnehageår.
  3. Vedtak: Oppvekstsjefen i Nome kommune er ansvarlig for at det fattes enkeltvedtak.    
  4. Planlegging og gjennomføring: Hjelpen skal settes i gang i samsvar med enkeltvedtaket. IOP utarbeides av pedagogisk personale i barnehagen. Den skal være kjent av alle som jobber med barnet eller barnegruppa.   
  5. Evaluering: Det utarbeides en halvårsrapport. Rapporten skal være realistisk og konkret samtidig som den skal vise vei framover. Halvårsrapporten vil, sammen med sakkyndig vurdering, være med å danne grunnlag for eventuelle videre vedtak om spesialpedagogisk hjelp.                                                                    

 

 

Klagegang/behandling        

Opplæringsloven § 15-2 sier at vedtak om spesialpedagogisk hjep kan påklages. Klageinstans er Fylkesmannen. Forvaltningsloven § 28 sier at klageretten gjelder i tre uker fra vedtaket er mottatt av foresatte. Klagen skal rettes mot den instans som har fatta vedtaket, dvs Oppvekstsjefen i Nome kommune. Hvis klagen ikke tas til følge skal vedtaksmyndigheten sende klagen videre til Fylkesmannen.

 

Vil du vite mer?

Opplæringslova. Lovdata

Barnehageloven. Lovdata

Forvaltningsloven.Lovdata

Sist endret 30.08.2017

Kontaktperson

Tone Amundsen

Oppvekstsjef
Tlf:
35 94 63 10
Mobil:
948 40 475

 

Åpningstider

mandag til fredag
kl. 09:00 - 15:00

Adresse

Nome rådhus, Ringsevja 30,   

3830 Ulefoss