Translate

Viktig melding

Torgplass Ulefoss torg

Både lag, foreninger og privatpersoner kan søke om å leie plass på Ulefoss torg. Torget er forbeholdt arrangement og underholdning for gående. 

Illustrasjonsbilde - Ulefoss torg - Klikk for stort bildeBilde fra Kanalen.no

Kommunen ønsker å legge til rette for aktiviteter på Ulefoss torg slik at vi kan bidra til å skape positive opplevelser for kommunens innbyggere og besøkende.
Retningslinjene er veiledende for de som ønsker å skape aktivitet ved bruk av torget til ulike typer arrangement eller salgs-/standvirksomhet.

Det er ikke mulig å leie plass til private eller lukka arrangement.

På torget er det satt av et område til langtidsleie, nærmest parkeringsplassen, se skravert felt på kart over Ulefoss torg. Området er på ca. 120 kvm. 
Se kart Ulefoss torg (PDF, 119 kB).

Det er også en scene med overbygg (mot Coop Extra, Stårrvegen 5). Scenen skal brukes til ulike arrangement fortrinnsvis på dag og kveld (fram til kl. 20.00). 
Kontaktperson for leie av scenen: Nanna Jensen, virksomhetsleder kultur, folkehelse og fritid Tlf. 477 64 137, e-post: naje0507@nome.kommune.no
 

Leie av torgplass ved arrangement i regi av Ulefoss handelsstand

Kontakt Ulefoss handelsstand dersom du ønsker å leie torgplass ved deres arrangementer (eks. Midtsommerarrangement, Ulefossdagene, julegrantenning m.m). Ulefoss Handelsstand disponerer torget på disse dagene, med unntak av området som er reservert til langtidsleie.

Kontaktperson: Solbjørg Holter
Tlf. 930 87655, e-post: soho2109@nome.kommune.no

Søknad

Søk om å leie torgplass her.

Det er samme skjema både for korttids- og langtidsleie. Langtidsleie gis for inntil ett år om gangen. 

Søknadsfrist

fra og med 1. januar, søknader behandles fortløpende.

Strøm

Det er kun tilgang til strøm på areal som er avsatt til langtidsleie. Strøm betales etter en sats som fastsettes 01.01 hvert år ut fra gjeldende strømpris.

Blir søknaden innvilget, underskrives det en leieavtale hvor en forplikter seg til å følge gjeldende retningslinjer.
Et avslag på leie av areal er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan derfor ikke påklages.

Retningslinjer

Renhold og orden

Dersom det settes ut bord og stoler (evt. partytelt), må disse plasseres slik at de ikke er til hinder eller ulempe for alminnelig ferdsel på offentlig sted (torget er definert som offentlig sted), jfr. politivedtekter for Nome kommune, § 6.

Ved bruk av torgplass må leietaker sørge for god avfallshåndtering.

  • Området som disponeres skal holdes fri for søppel og leietaker må selv sørge for å ha avfallsbeholder og frakte avfallet vekk etter bruk.
  • Området som disponeres skal være fritt for søppel når leietaker forlater området. Ved brudd på dette, vil kommunen fakturere et gebyr for opprydding.

Matsalg og matvogner

Ønsker du å selge mat og/eller drikke må du i tillegg til søknad om leie av areal sende egen søknad om serveringsbevilling.
Informasjon og elektronisk søknadsskjema

Alt matsalg som ikke er av privat karakter skal registreres hos Mattilsynet, også matsalg på markeder og lignende – se informasjon på www.mattilsynet.no. 
Virksomheter som allerede har meldt både sin ordinære virksomhet og aktiviteten «mobilt salg», behøver ikke å melde fra om de forskjellige steder og tider de skal selge.

Mattilsynet har også krav ved salg fra foodtruck og matvogner. 
www.mattilsynet.no – matservering – salg av mat fra foodtruck og matvogn.

Når må man søke om serveringsbevilling?


  • Om du ønsker å servere mat og/eller drikke og hvor forholdene ligger til rette  for spising på stedet (dette gjelder også for matvogner)
  • Når denne serveringen skjer i næring, dvs om du ønsker å tjene penger på det.


Servering som drives av lag, foreninger o.l., hvor formålet med serveringen utelukkende er å skaffe inntekter til drift av laget trenger ikke serveringsbevilling.

Nome kommune har en lokal forskrift som regulerer åpningstidene for serveringssteder i kommunen 
Servering av mat for de med serveringsbevilling må skje innenfor tillatte åpningstider.

Arrangement med servering av alkohol

Ved ønske om alkoholservering ved større arrangement, eks. konserter, må det i tillegg søkes om skjenkebevilling for enkelt anledning.

Skjenkebevilling kan gis for en enkelt anledning til den/de som står økonomisk ansvarlig for arrangementet.

Nome kommune sine alkoholpolitiske retningslinjer må følges.

Du må søke i god tid før arrangementet skal finne sted.
Søknadsskjema for skjenke- og serveringsbevilling

Alle som bruker torgplasser må sørge for å følge gjeldende retningslinjer og at det blir ryddet på og rundt plassen etter bruk. Skadeverk skal erstattes av leietaker. 
Kontakt eiendomsavdelingen i kommunen dersom du har spørsmål.
 

Tilbakemelding