Skjenkebevilling

Når trenger du skjenkebevilling?

Har du serveringsbevilling fra før og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om skjenkebevilling.

Enkeltanledning eller ambulerende?

Skjenkebevilling for enkelt anledning

Skjenkebevilling for enkelt anledning
Skjenkebevilling for en enkelt anledning gis til den/de som står økonomisk ansvarlig for arrangementet, og gir tillatelse til skjenking av bestemte typer alkoholholdige drikker (gruppe 1, 2 og/eller 3) ved et bestemt arrangement som er åpent for publikum. Tillatelse til skjenking gjelder for et bestemt lokale/avgrenset område. Bevillingen kan gis for inntil 6 dager. Søknaden sendes til politiet for uttalelse.


Det er vertskapet for arrangementet som skal søke om bevilling. Søker må være fylt 20 år og innfri vandelskravet i alkoholloven. Før søknaden behandles av kommunedirektøren, innhentes det uttalelse fra politi og sosialtjenesten. 

 • Du må søke skriftlig i god tid før arrangementet skal finne sted. Søknaden skal inneholde opplysninger om hva slags arrangement det er snakk om, hvem som er arrangør, hvor og når arrangementet skal være, antall deltakere og hvem som er ansvarlig skjenkebestyrer.
 • Ansvarshavende må gjøre seg kjent med bestemmelsene i alkoholloven og med lokale retningslinjer.
  Dokumentasjon på at søker disponerer lokalet hvor servering skal foregå. 
 • Målsatt tegning av lokalet/arealet som søkes godkjent for servering av alkohol. Barer eller lignende skal være inntegnet.
 • Avtale om vakthold med godkjent vaktselskap.
 • Skal du gjennomføre et arrangement på et offentlig sted , må du og melde ifra til Midt-Telemark Brann og Redning og melde fra Sør-Øst politidistrikt i god tid før arrangementet.

Saksbehandling

 • Før søknaden behandles, innhentes det uttalelse fra politiet. Søknaden behandles av administrasjonen.

Behandlingstid

 • Behandlingstiden er vanligvis fire uker fra en komplett søknad er mottatt. Ved større arrangementer kan behandlingstiden bli lengre.
Skjenkebevilling lukket arrangement (ambulerende skjenkebevilling)

Skjenkebevilling lukket arrangement (ambulerende skjenkebevilling)

Skjenkebevilling til lukket arrangement (ambulerende skjenkebevilling) gis til mindre lukkede arrangementer som private jubileum, bryllup eller mindre jobbfester, der man på forhand vet hvem som kommer, og der man planlegger å selge alkohol. 

Hvilke krav må du oppfylle?

 • Den som søker og skal være ansvarlig for skjenkingen må være fylt 20 år.

En nøyaktig beskrivelse av hvor arrangementet skal foregå, særlig hvis det er utendørs.

Behandlingstid

 • Behandlingstiden er vanligvis tre uker fra en komplett søknad er mottatt.


Hvordan få skjenkebevilling?

 • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven i alkoholloven for å kunne bli godkjent
 • Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen
 • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år

Hvordan søke om skjenkebevilling?

Du kan bruke det elektroniske søknadsskjemaet nedenfor, eller hente søknadsskjema på servicekontoret.

Skjenkebevilling

Søknaden vil ikke bli behandlet før alle nødvendige bilag er sendt inn.

Vedlegg som må følge søknad om skjenkebevilling

Dokumenter vedrørende eierforhold og tilknytning til virksomhet

 • Firmaattest for søkerfirmaet og eventuelle eierfirmaer. 
 • Aksjeselskaper må sende revisorbekreftet aksjeeierbok med eierandeler oppgitt i prosent
 • Opplysninger om bakenforliggende eierforhold, for eksempel eiere bak aksjeselskapet, der driftsselskapet er helt eller delvis eid av andre selskaper
 • Skatteattester for aktører som omfattes av vandelskravet. 
 • Dokumentasjon på styrers og stedfortreders tilknytning til virksomheten.(arbeidsavtale)

Beståtte prover og kurs

 • Bekreftelse på bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder på stedet
 • Bekreftelse på bestått etablererprøve for daglig leder

Dokumenter vedrørende lokale

 • Adkomstdokumenter (for eksempel leiekontrakt eller skjøte). Ved fremleie må du også sende inn tillatelse til fremleie og fremleiekontrakt.
 • Grunneiers tillatelse til eventuell uteservering
 • Målsatt tegning av lokalet/arealet som søkes godkjent for skjenking (ute og inne)
 • Dokumentasjon på at lokalet er godkjent for omsøkt bruk, i medhold av plan- og bygningsloven. 

Kommunen kan i enkelte tilfeller be om mer dokumentasjon.

Hva koster det?

Regulert pr. 01.01.2022

Ordinær skjenkebevilling - minimumsgebyr pr. år  kr. 2.750
Ambulerende skjenkebevilling pr. gang                 kr.   400

Hvor lang tid tar søknadsprosessen?

Saksbehandlingstiden er inntil fire måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til politiet, sosialtjenesten, brannvesenet og Skatteetaten.
Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Lover og regler

Åpningstider

mandag til fredag
kl. 09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse
Ringsevja 30
3830 Ulefoss