Serveringsbevilling

Når trenger du serveringsbevilling?

Planlegger du å starte et sted hvor det serveres mat eller drikke, må du ha serveringsbevilling. I noen få tilfeller trenger du ikke serveringsbevilling.

Hvordan få serveringsbevilling?

Daglig leder ved stedet må ha bestått etablererprøven for å få serveringsbevilling. Bevillingen gis til selskapet som eier stedet.

Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion mv

Bevillingssøker må straks søke om godkjenning av ny daglig leder ved endringer. Dette gjøres skriftlig på e-post eller pr. brev. Dokumentasjon på bestått etablererprøve må legges ved.

Hvordan søke om serveringsbevilling?

Du kan bruke det elektroniske søknadsskjemaet nedenfor, eller hente søknasskjema på Servicekontoret.

Serveringsbevilling


 Søknaden vil ikke bli behandlet før alle nødvendige bilag er sendt inn.

Vedlegg som må følge søknad om serveringsbevilling


Dokumenter vedrørende eierforhold og tilknytning til virksomhet

 • Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av serveringsstedet
 • Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten
 • Dokumentasjon på daglig leders tilknytning til virksomheten (arbeidsavtale)
 • Utskrift av aksjeeierbok med samtlige involverte aksjonærer, med eierforholdene bekreftet av selskapets revisor

Beståtte prøver og kurs

 • Dokumentasjon på at daglig leder har bestått etablererprøve. 

Dokumenter vedrørende lokale

 • Brukstillatelse fra bygningsmyndighetene
 • Angivelse av stedet hvor serveringsstedet skal drives
 • Målsatt tegning over serveringsstedet, inne og ute
 • Dokumentasjon på at søker disponerer lokalet hvor servering skal foregå

Øvrig dokumentasjon

 • Kopi av melding til Mattilsynet, med bekreftelse
 • Bekreftelse fra MVA-manntallet (Fylkesskattekontoret)
 • Dokumentasjon av at ansatte er registrert i NAV arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret og har lovlig arbeidskontrakt, samt at det er tegnet yrkesskadeforsikring for disse (forsikringsselskapet)
 • Drifts- og likviditetsbudsjett
   

Hvor lang tid tar søknadsprosessen?

Kommunen skal behandle bevillingssøknaden så raskt som mulig og senest innen 60 dager. Søknaden blir sendt på høring til politiet, brannvesenet og Skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søkanden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Lover og regler

Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven)


Endring av eksisterende serveringsbevilling

Åpningstider

mandag til fredag
kl. 09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse
Ringsevja 30
3830 Ulefoss