Translate

Viktig melding

Omsorgsstønad

Formålet med tjenesten

Å gjøre det mulig for pårørende å ta hånd om sin familie.

Hvem får tjenesten?

Tjenesten gjelder for personer med særlig tyngende omsorgsarbeid for familiemedlemmer. Det foretas en totalvurdering i forhold til andre tjenester og brukerens behov for hjelp. Dersom den som trenger omsorg mottar hjelpestønad til tilsyn og pleie fra folketrygden, kan omsorgslønnen avkortes. Kommunen avgjør nivået på omsorgslønn.

Hvordan få tjenesten?

Søknaden må inneholde beskrivelse av aktuell situasjon. Eventuell uttalelse fra relevant instans kan sendes separat.

Søk om omsorgsstønad (DOCX, 32 kB)
 

Søknadsskjema kan du også få ved henvendelse på servicekontoret på rådhuset i Ulefoss. 

Betingelser for å få tjenesten

Individuell vurdering av søknaden før vedtak fattes. 

Behandlingstid

Inntil 3 uker. 

Klagemuligheter

Avslag på søknad om omsorgslønn kan påklages til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. 

For ytterligere informasjon kontakt

Saksbehandler Grete Johnsen, Ringsevja bo- og servicesenter 900 45 844

Åpningstider

Tirsdag og Torsdag i Nome
12:00 - 15:00

Mandag, onsdag og fredag i Bø

12:00 - 15:00

Tilbakemelding