Omsorgsstønad

 

Formålet med tjenesten

Å gjøre det mulig for pårørende å ta hånd om sin familie.
 

Hvem får tjenesten?

Tjenesten gjelder for personer med særlig tyngende omsorgsarbeid for familiemedlemmer. Det foretas en totalvurdering i forhold til andre tjenester og brukerens behov for hjelp. Dersom den som trenger omsorg mottar hjelpestønad til tilsyn og pleie fra folketrygden, kan omsorgslønnen avkortes. Kommunen avgjør nivået på omsorgslønn.
 

Hvordan få tjenesten?

Søknaden må inneholde beskrivelse av aktuell situasjon. Eventuell uttalelse fra relevant instans kan sendes separat.
 
Søknad (DOCX, 592 kB)
 

Søknadsskjema kan du også få ved henvendelse NAV Nome og på servicekontoret. 

 

Betingelser for å få tjenesten

Individuell vurdering av søknaden før vedtak fattes. 

 

Behandlingstid

Inntil 3 uker. 

 

Klagemuligheter

Avslag på søknad om omsorgslønn kan påklages til Fylkesmannen i Telemark. Klagen sendes NAV Nome.

 

For ytterligere informasjon kontakt

Koordinerende enhet, Rådhuset 35 94 62 00

 

Kontaktperson

Kristi Stavsholt

Saksbehandler
Tlf:
35 11 44 98

 

Åpningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag
09:00 - 15:00