Translate

Viktig melding

Personlig assistent - BPA

Formålet med tjenesten


Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Brukeren har rollen som arbeidsleder og påtar seg større ansvar for organisering og innhold i forhold til sine behov. Innen de timerammer som kommunens vedtak om praktisk bistand angir, kan brukeren i prinsippet styre hvem han/hun vil ha som hjelper(e), hva assistenten(e) skal gjøre, hvor og til hvilke tider hjelpen skal gis. Brukerstyringen vil være et middel til å bidra til bedre ressursutnyttelse, fleksibilitet og kvalitetssikring. Målet er å bidra til at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sterk funksjonshemming. Tjenesten skal være en del av de samlende kommunale omsorgstjenester og knyttes til personen - ikke til boligen. tjenesten skal ikke være en særordning for bestemte brukergrupper / diagnosegrupper.

Hvem får tjenesten?

  •  Brukere med sammensatte og omfattende tjenestebehov
  •  Brukere som er i stand til å ta arbeidslederrollen
  •  Brukere som har egeninnsikt og som har ressurser til aktivt liv i og utenfor boligen.

Hva omfatter tjenesten?


Praktisk bistand og opplæring etter helse- og omsorgsloven helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b omfatter både husholdsoppgaver og direkte personlig bistand med påkledning, hygiene, mat mv.

Lovhjemmel


BPA er hjemlet i ny lov om helse- og omsorgstjenester

Tilbakemelding