Translate

Viktig melding

Personlig assistent - BPA

Formålet med tjenesten


Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Brukeren har rollen som arbeidsleder og påtar seg større ansvar for organisering og innhold i forhold til sine behov. Innen de timerammer som kommunens vedtak om praktisk bistand angir, kan brukeren i prinsippet styre hvem han/hun vil ha som hjelper(e), hva assistenten(e) skal gjøre, hvor og til hvilke tider hjelpen skal gis. Brukerstyringen vil være et middel til å bidra til bedre ressursutnyttelse, fleksibilitet og kvalitetssikring. Målet er å bidra til at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sterk funksjonshemming. Tjenesten skal være en del av de samlende kommunale omsorgstjenester og knyttes til personen - ikke til boligen. tjenesten skal ikke være en særordning for bestemte brukergrupper / diagnosegrupper.

Hvem får tjenesten?

  •  Brukere med sammensatte og omfattende tjenestebehov
  •  Brukere som er i stand til å ta arbeidslederrollen
  •  Brukere som har egeninnsikt og som har ressurser til aktivt liv i og utenfor boligen.

Hva omfatter tjenesten?


Praktisk bistand og opplæring etter helse- og omsorgsloven helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b omfatter både husholdsoppgaver og direkte personlig bistand med påkledning, hygiene, mat mv.

Hvordan få tjenesten?


Søknadsskjema kan skrives ut ved å klikke her (DOCX, 32 kB) eller hentes på servicekontoret. Eventuell uttalelse fra relevant instans sendes med søknaden. Hvis søknaden sendes elektronisk, kan vedlegget sendes separat til kommunen. Søknaden må inneholde beskrivelse av aktuell situasjon og begrunnelse for hvorfor det søkes om brukerstyrt personlig assistent.

Lovhjemmel


BPA er hjemlet i ny lov om helse- og omsorgstjenester

For ytterligere informasjon kontakt


Saksbehandler for helse- og omsorgstjenesten Grete Johnsen tlf. 900 45 844

Tilbakemelding