Translate

Viktig melding

Boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Hvem kan søke om plass i bemannede bolig?

Alle mennesker med nedsatt funksjonsevne som bor i kommunen som har behov for bistand til å mestre dagliglivet der de bor i hele eller deler av døgnet kan søke om bolig. Det er en forutsetning at man mottar tjenester fra kommunen. 

Hva omfatter tjenesten?

Tjenestene omfatter helsehjelp i hjemmet og praktisk bistand  og opplæring til dem som har særlig hjelpebehov. 

Hvilke bemannede boliger finnes?

Se oversikt og kontaktinformasjon til boligene

 

Søknad (DOCX, 32 kB)

 

Hva koster det?

Alle inngår kontrakt med Nome kommune og betaler husleie etter de gjeldene husleiesatser, vedtatt av kommunestyret. I tillegg må man betale for strøm og evt. tele/data.

Helsehjelp i hjemmet og opplæring er gratis, Praktisk bistand (hjemmehjelp) betales etter egne satser (PDF, 157 kB), vedtatt av kommunestyret. 

Lovhjemmel

De som får tjenester hos oss får individuelle vedtak som beskriver hva du skal få hjelp til og hvor mye hjelp vi skal gi deg. Vedtakene blir fattet etter Pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesten loven.

Klage

Klage på vedtaket eller på tjenesten skal sendes til den du mottar den fra. Dersom du ikke får medhold i klagen skal klagen sendes til fylkesmannen.

Tilbakemelding