Hvem kan få spesialundervisning?

Elever som ikke har eller kan få tilfredstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har rett til spesialundervisning. Dette står i Opplæringslova § 5-1.

 

Sist endret 08.08.2018

Vanlig framgangsmåte

 1. Ta kontakt med skolen til barnet ditt og meld fra skriftlig om din bekymring (brev eller epost).
 2. Skolen gjør sine undersøkelser og prøver ut tiltak.
 3. Skolen henviser til PPT. Foresatte/foreldre samtykker til dette.
 4. PPT utarbeider en sakkyndig vurdering av elevens behov for spesialundervisning. Den inneholder råd om opplæringstilbudet og tidsbruken.
 5. Oppvekstsjefen fatter enkeltvedtak om spesialundervisning.
 6. Skolen utarbeider en IOP (Individuell OpplæringsPlan).
 7. Spesialundervisninga settes i gang på skolen og evalueres.

 

 

Slik søker du direkte til PPT

Foresatte/foreldre og elever over 15 år kan henvende seg direkte til PPT. 
Søknadsskjemaet fylles ut og sendes rett til PPT.

Søknad

 

Hva koster det?

Alle tjenester fra PPT er gratis.

 

Alternative opplæringsarenaer

Når elevens opplæringstilbud skal fastsettes må likeverdsprinsippet, prinsippet om inkludering og tilpassa opplæring trekkes inn i vurderinga. Noen elever kan ha bedre utbytte av at hele eller deler av opplæringa foregår utenfor skolens lokaler - til alternative opplæringsarenaer.

 

Hvem kan få opplæring utenfor skolebygget?

For at en elev skal kunne motta opplæring et annet sted enn på skolen, er det noen vilkår som må være oppfylt:

 1. Eleven har et enkeltvedtak om spesialundervisning og den alternative opplæringsarenaen  fastsettes i dette vedtaket.
 2. Det må foreligge en kontrakt mellom skolen/kommunen og de som står bak en alternativ læringsarena.
 3. Tilbudet skal være sikkerhetsmessig forsvarlig. Kommunen skal gjennomføre tilsyn. 
 4. Når det skal avgjøres om opplæringsutbyttet er forsvarlig, skal elevens utviklingsmuligheter særlig vektlegges. I vurdering av hva som er et forsvarlig utbytte av opplæringstilbudet, skal det ses på som likeverdig med de andre elevene. Det betyr ikke at det må være likt, men at eleven skal få mulighet til å nå de målene som er realistiske å sette for han/henne.

 

 

Vil du vite mer?

Implementering av prinsipper og prosedyrer for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning i Nome kommune. (DOC, 82 kB)

Prinsipper og prosedyrer for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning - Telemark fylke (PDF, 491 kB). Her er inkluderingsprinsippet sterkt framheva.

Bruk av alternative læringsarenaer i grunnskolen, Udir-3-2010. Utdanningsdirektoratet

Inn på tunet. Her kan du lese mer om denne alternative opplæringsarenaen.

 

 

Klikk for stort bilde

Kontaktperson

Anne Lindgren

Rektor Holla 10-årige skole
Tlf:
35 00 87 02
Mobil:
915 17 836

 

Hanne Skretteberg

Rektor Lunde 10-årige skole
Tlf:
35008802
Mobil:
90876544

 

Tone Amundsen

Oppvekstsjef
Tlf:
35 94 63 10
Mobil:
948 40 475