RÅDSORGANER ved Holla 10-årige skole

 
Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) Samarbeidsutvalget (SU) og Skolemiljøutvalget (SMU) 

Opprettelsen av samarbeidsutvalget (SU) er hjemlet i §11-1 i opplæringsloven. Hver grunnskole i Nome har sitt eget SU. Utvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Samarbeidsutvalget skal arbeide for skolens beste innenfor sentrale lover og forskrifter for grunnskolen og i henhold til retningslinjer og vedtak gjort av kommunestyret i Nome.

Samarbeidsutvalget består av to representanter for undervisningspersonalet, en for andre tilsatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor.

Hver grunnskole i Nome skal også ha sitt eget skolemiljøutvalg (SMU). Opprettelsen av SMU er hjemlet i opplæringsloven §11-1 slik som SU.

Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet. SMU skal medvirke til at skolen, de tilsatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. SMU består av representanter fra samarbeidsutvalget med tillegg av en ekstra elevrepresentant og en ekstra foreldrerepresentant.

Representanter for skoleåret 2019-20 blir valgt i september.

REPRESENTANTER OG MØTEPLAN 19/20

 

REFERATER 19/20

 
SU