Foreldresamarbeid

Foreldresamarbeid.

I rammeplanen står det at samarbeid mellom personalet og foreldrene er en selvfølgelig del av barnehagens arbeid. Det er en forutsetning for kontinuitet mellom hjem og barnehage, og for at barnehagen skal kunne bygge sin virksomhet ut fra barnas individuelle erfaringer og livsvilkår.

Vi synes det er viktig at det pedagogiske tilbudet blir best mulig for det enkelte barnet. For at vi skal få til dette, må det være et godt samarbeid mellom hjem og barnehage. Vi i barnehagen er avhengig av å få innspill og tilbakemeldinger fra dere, slik at vi kan vite mest mulig om hva barnet liker, er opptatt av, er redd for osv. Dette er viktig slik at vi kan være sammen med barnet på en positiv måte.

Mål for foreldresamarbeidet:

*Barnehagen skal opptre på en slik måte at foreldrene får god informasjon om barnet og barnehagens daglige drift.

*Det bør være åpenhet og tillit mellom barnehagen og foresatte, slik at vi kan fremme trygghet og trivsel for barna, - og barnehagetilbudet blir best mulig.

Hva gjør vi for å fremme disse målene?

Foreldremøter

Tilbud om foreldresamtale høst og vår med pedagogisk leder. ( dette er selvfølgelig mulig gjennom hele året hvis det er ønske om det)

Samtaler i hente og bringe situasjon.

Sosiale treff i løpet av året som, juleavslutning, sommerfest, dugnader o.l.

Vise romslighet og respekt begge veier.

Møter med samarbeidsutvalget og foreldreutvalget.

God informasjon gjennom planer, - og aktiv bruk av oppslagstavla

Brukerundersøkelser

Foreldrenes rettigheter og plikter

Rettigheter:

Å påvirke barnehagens innhold og arbeidsform

Aktivt å påvirke barnehagens virksomhet via samarbeidsutvalget

Å vurdere om vi når måla våre

Plikter:

Å lese oppslag og holde seg orientert om planer og skriv.

Å møte på foreldresamtaler (frivillig, men anbefales)

Vi ønsker at dere møter på foreldremøter, foreldrerådsmøter og andre arrangementer.

Å melde ifra om det oppstår smittsomme sykdommer.

Å respektere barnehagens åpningstider og personalets arbeidstid, de skal kunne låse døra kl.1630.

 

Samarbeidsutvalg og foreldreråd.

Samarbeidsutvalget i barnehager er hjemlet i § 4 i Lov om barnehager og forskrifter til samme lov:

”For å sikre samarbeid med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget skal bestå av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representer.”

FORELDRERÅDET:

Foreldrerådet består av alle foreldre. Hvis dette rådet skal ha møte, skal lederen i samarbeidsutvalget innkalle og lede dette.

SAMARBEIDSUTVALGET:

Dette rådet består av to foreldrerepresentanter og to fra personalgruppa. Styrer i barnehage er med som sekretær, men har ikke stemmerett. Sekretæren innkaller til møter og skriver referat.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget skal bli forelagt og ha rett til å uttale seg om saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forhold seg til foreldrene.

Slike saker er blant annet:

Årsplan, forslag til budsjett, driftsendringer, utnyttelse av inne og uteområdet, høringsuttalelser fra stat og kommune, vedtektsendringer, informasjon om kommunens virksomhet som angår barnehagen.

I tillegg til denne listen kan alle representanter i S.U ta opp saker de mener er viktigst for barnehagens virksomhet. Saker som angår enkeltpersoner (barn eller personalet) kan ikke tas opp her.

Representanter blir valgt på foreldremøte og kommer med i årsplan.

SU representanter fra foreldregruppa: Leder Guri Grue Carlsen (Maurtua), nestleder Nina Fåne (Maurtua). Bård Solber (vara Maurtua). Jarle Stordal (Marihøna), og Odilia Wibers (vara Marihøna)

SU representanter fra barnehagen: Lene Evju kolstad(sekretær), Maria Solhaug og Marianne Torekåsa.