Foreldresamarbeid

I rammeplanen står det at samarbeid mellom personalet og foreldrene er en selvfølgelig del av barnehagens arbeid. Det er en forutsetning for kontinuitet mellom hjem og barnehage, og for at barnehagen skal kunne bygge sin virksomhet ut fra barnas individuelle erfaringer og livsvilkår.

Barnehagen er opptatt av at det pedagogiske tilbudet blir best mulig for hvert enkelt barn. For at vi skal få til dette, må det være et godt samarbeid mellom hjem og barnehage. Vi er avhengig av å få innspill og tilbakemeldinger fra dere, slik at vi kan vite mest mulig om hva barnet liker, er opptatt av, er redd for og lignende. Dette er viktig slik at vi kan være møte barnet på en god måte i ulike situasjoner.

Mål for foreldresamarbeidet

 • Barnehagen skal opptre på en slik måte at foreldrene får god informasjon om barnet og barnehagens daglige drift.
 • Det bør være åpenhet og tillit mellom barnehagen og foresatte, slik at vi kan fremme trygghet og trivsel for barna, - og barnehagetilbudet blir best mulig.

Hva gjør vi for å fremme disse målene?

 • foreldremøter
 • tilbud om foreldresamtale høst og vår med pedagogisk leder ( dette er selvfølgelig mulig gjennom hele året hvis det er ønske om det)
 • samtaler i hente og bringe situasjon
 • sosiale treff i løpet av året som, juleavslutning, sommerfest, dugnader og lignende
 • vise romslighet og respekt begge veier
 • møter med samarbeidsutvalget og foreldreutvalget
 • god informasjon gjennom planer, - og aktiv bruk av oppslagstavla
 • brukerundersøkelser

Foreldrenes rettigheter og plikter

Rettighet til å

 • påvirke barnehagens innhold og arbeidsform
 • aktivt påvirke barnehagens virksomhet via samarbeidsutvalget
 • vurdere om vi når måla våre

Plikter til å

 • lese oppslag og holde seg orientert om planer og skriv
 • møte på foreldresamtaler (frivillig, men anbefales)
 • møte på foreldremøter, foreldrerådsmøter og andre arrangementer (frivillig, men anbefales)
 • melde ifra om det oppstår smittsomme sykdommer
 • respektere barnehagens åpningstider og personalets arbeidstid, de skal kunne låse døra kl.1630

Samarbeidsutvalg og foreldreråd.

Samarbeidsutvalget i barnehager er hjemlet i § 4 i Lov om barnehager og forskrifter til samme lov:
”For å sikre samarbeid med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget skal bestå av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert.”

FORELDRERÅDET

Foreldrerådet består av alle foreldre. Hvis dette rådet skal ha møte, skal lederen i samarbeidsutvalget innkalle og lede dette.

SAMARBEIDSUTVALGET (SU)

Dette rådet består av to foreldrerepresentanter og to fra personalgruppa. Styrer i barnehage er med som sekretær, men har ikke stemmerett. Sekretæren innkaller til møter og skriver referat.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget skal bli forelagt og ha rett til å uttale seg om saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forhold seg til foreldrene.
Representantene kan ta opp saker de mener er viktige for barnehagens virksomhet. Saker som angår enkeltpersoner (barn eller personalet) kan ikke tas opp her.

Representanter blir valgt på foreldremøte på høsten.

Representanter 2022 - 2023:

 • Tor Henning Hegna (Maurtua)
 • Wibekke Risholt (vara Maurtua)
 • Torgeir Wik (Marihøna)
 • Eirik Børte (vara Marihøna)
 • Henrik Salomonsen (politisk representant)
 • Stig Kjeldal (vara politisk representant)
 • Maria Solhaug (personalet)
 • Linda Røise (personalet)
 • Line-Cecilie Haugerud (sekretær)