Translate

Viktig melding

Kriterier for offentlig vei, Nome kommune

Kommunestyret har vedtatt at det skal utarbeides kriterier for hvilke veier som skal være offentlig driftet i kommunen. Saken var til behandling i samfunnsutviklingsutvalget 23.5.24. Her ble det besluttet at kriteriene skulle høres. 

Høringsfrist

Høringsfristen er 21.6.24.

Merknader og innspill til saken sendes postmottak@nome.kommune.no 

Forslag til kriterier med illustrasjon/kart

Nome kommune ved samfunnsutviklingsutvalget foreslår med bakgrunn i prinsippet om likebehandling og samfunnsmessige interesser, følgende kriterier for hvilke veier som skal være offentlige: 

 • Veien er en hovedvei/gjennomkjøringsvei som binder veinettet sammen og utgjør et rasjonelt sammenhengende vei- og transportsystem.
 • Veien er en samlevei/adkomstvei som dekker samfunnsnyttige og allmenne behov (kollektivtrafikk, offentlige bygg, skoler, barnehager, kulturhus/anlegg, sykehjem, omsorgsboliger, offentlige kaier og havner, kirke/kapell/gravplasser, forretninger, kontorer).
 • Veien har funksjon som beredskapsvei eller omkjøringsvei som erstatning for hovedvei.
 • Veien er hovedvei/gjennomkjøringsvei/samlevei og dekker tettbygde og sentrumsnære områder. Veien må være vinterbrøytet for å anses som offentlig.  
 • Veien er samlevei inn i større boligfelt som ligger innenfor tettstedsavgrensningene i kommuneplanens arealdel. (For grendene Svenseid, Helgen og Fen vil større boligfelt følge samme kriterier som Lunde og Ulefoss). 
 • Veien er samlevei/gjennomkjøringsvei og fører til regulerte næring/industriområder. 
 • Veien fører til offentlig etablert/støttet idrettsanlegg.
 • Veien fører til offentlig friområde jf. kommuneplanens arealdel. Fr1 Kalvodde, Fr2 Nomestranda, Fr3 Nordheimtjønna, Fr4 Tvaratjønn, Fr5 Torsnes, Fr6 Ulefoss gjestebrygge.
 • Regulerte og etablerte gang- og sykkelveier som er regulert til offentlig, eller offentlig drifta skal forbli offentlig. 
   

Dersom kriteriene blir vedtatt innebærer det at alle adkomstveier i bebygde områder, uansett antall boliger og som ikke betjener offentlige anlegg og bygninger eller andre områder av allmenn interesse, blir definert som privat vei.

Adkomstvei/avkjørsel til industribedrift, gårdsbruk, eller annen privat næringsvirksomhet vil også defineres som privat vei. Veier som etter definisjonen er samlevei/gjennomkjøringsvei, men som ikke tilfredsstiller krav til trafikksikkerhet/fremkommelighet vinterstid skal også defineres som private.

Definisjoner på begrep brukt i kriteriene.
Hovedvei - Fellesbetegnelse for nasjonale hovedveier og øvrige hovedveier.
Samlevei - Forbindelsesvei mellom atkomstvei og hovedvei i et differensiert veisystem
Adkomstvei - Vei eller gate som gir atkomst til tilstøtende eiendommer og hvor det er tillatt med avkjørsler til disse.
Gjennomkjøringsvei - Vei som er transportåre for trafikkstrøm som verken har start eller mål i det definerte planområdet hvor veien befinner seg.
Beredskapsvei - veistrekning som ikke er åpen for allmenn trafikk, men som åpnes for å lede trafikk til en annen vei når hovedveien stenges.
Omkjøringsvei – vei som har blitt erstattet av ny hovedvei, som er åpen for allmenn trafikk, og som kan brukes som omkjøringsvei når hovedvei stenges.

Eksempler under viser grafisk eksempler på de ulike begrepene: 

Illustrasjon - Klikk for stort bilde
Illustrasjon - Klikk for stort bilde
Illustrasjon - Klikk for stort bilde

Kartutsnitt under viser hvordan kriteriene slår ut i faktiske tilfeller.

1. Veien er en hovedvei/gjennomkjøringsvei som binder veinettet sammen og utgjør et rasjonelt sammenhengende vei- og transportsystem.
Eks: Hovedvei – Holteheia, binder sammen fv. 3316 med RV 36 i Midt-Telemark kommune.

Illustrasjon - Klikk for stort bilde

2. Veien er en samlevei/adkomstvei som dekker samfunnsnyttige og allmenne behov (kollektivtrafikk, offentlige bygg, skoler, barnehager, kulturhus/anlegg, sykehjem, omsorgsboliger, offentlige kaier og havner, kirke/kapell/gravplasser, forretninger, kontorer).
Eks: Ulefoss sentrum – Ringsevja, Kirkebakken, Kaldekjeldevegen, Ulefossgata, Stårvegen, Hollavegen og Ringsveg.

Illustrasjon - Klikk for stort bilde

3. Veien har funksjon som beredskapsvei eller omkjøringsvei som erstatning for hovedvei.
Eks: Beredskapsvei - Lannavegen når kommunen overtar denne. Vil være stengt for gjennomgangstrafikk med bom, men vil fungere som beredskapsvei ved stengt hovedvei. 
Omkjøringsvei – Slåttekåsvegen, omkjøring ved stengt tunnel.

Illustrasjon - Klikk for stort bilde

4. Veien er hovedvei/ gjennomkjøringsvei og dekker tettbygde og sentrumsnære områder.  
Eksempel: Lunde Sentrum, sentrumsgater som betegnes som hovedvei: Brugata

Illustrasjon - Klikk for stort bilde

5. Veien er samlevei inn i større boligfelt som ligger innenfor tettstedsavgrensningene i kommuneplanens arealdel. (For grendene Svenseid, Helgen og Fen vil større boligfelt følge samme kriterier som Lunde og Ulefoss). 
Eksempel: Samlevei - Ajervegen i Lunde.

Illustrasjon - Klikk for stort bilde

6. Veien fører til regulerte næring/industriområder. 
Eksempel: Fabrikkgata, Ulefoss – Denne forblir privat da den er adkomstvei til industribedrift. 
Eksempel: Hantovegen, Lunde – adkomstvei inn på industriområde er privat, Hantovegen er offentlig.

Illustrasjon - Klikk for stort bilde

7. Veien fører til offentlig etablert/støttet idrettsanlegg.
Eksempel: Olsbryggevegen, Helgen. Veien fram til etablert idrettsanlegg forblir offentlig, resterende del blir privat. 

Illustrasjon - Klikk for stort bilde

8. Veien fører til offentlig friområde jf. kommuneplanens arealdel. Fr1 Kalvodde, Fr2 Nomestranda, Fr3 Nordheimtjønna, Fr4 Tvaratjønn, Fr5 Torsnes, Fr6 Ulefoss gjestebrygge.
Eksempel: Sannesvegen, del som fører frem til Kalvodde friområde

Illustrasjon - Klikk for stort bilde

9.  Regulerte og etablerte GS-veier som er regulert til offentlig, eller offentlig drifta skal forbli offentlig.
Eks. Arntsgate i Ulefoss Sentrum – er blindgate for motorisert kjøretøy, men også regulert til GS/vei

Illustrasjon - Klikk for stort bilde

Trafikksikkerhet

Eksempel på samlevei/gjennomkjøringsvei som ikke er trafikksikker/vinterstengt og som kan bli privat. 

1.    Hollavegen, er vinterstengt (brøytes ikke) og påkjørsel til RV 36 utgjør stor risiko grunnet dårlig sikt og bratt nedkjøring.

Illustrasjon - Klikk for stort bilde

Høringsdokument som PDF. (PDF, 294 kB)

Tilbakemelding