Publisert 21.09.2018
Viktoria

Kommunedelplan for helse- og omsorg 2018 - 2028 legges herved ut til høring og offentlig ettersyn.

Frist for å gi uttalelse 12.oktober 2018

Publisert 10.07.2018

Varselet gjelder en mindre endring av eksisterende plan for Kaste industriområde/næringsområde – og en mindre utvidelse. Hensikten med planendringen er å legge til rette for nødvendige sikringstiltak i forbindelse med bekkeløp. Bekkeløpet skal sikres ved at det renskes opp og steinsettes. Det skal etableres fysiske tiltak som stabiliserer og sikrer eksisterende fylling mot erosjon fra bekken. Det vises ellers til orienteringen i vedlagte brev om «Varsel om oppstart», plankart og bestemmelser.