Kunngjøring av vedtatt reguleringsendring

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 har samfunnsutviklingsutvalg (SU-utvalget) i Nome
kommune i møte 01.04.2022 vedtatt reguleringsendringer av detaljreguleringsplan for Ytre Helgen
næringsområde-nordre del 2019_03. 

SU-utvalgets vedtak kan påklages, jf. forvaltningslovens § 17, klagefrist er 3 uker.

Endringen gjelder kun kryss/avkjørsel ved rv. 36. Krysset utbedres med passeringslomme med
rekkverk, samt dråpeøy.

Bakgrunn

Bakgrunnen for endringsforslaget er at det i gjeldene bestemmelser under rekkefølgekrav er satt en midlertidig begrensning på 5 år etter planvedtak på bruk av dagens avkjøring. Det vises til planlagt nytt kryss for nytt næringsområde i Ytre Helgen (NÆ1) som forslagstiller antok da reguleringsplanen ble vedtatt, skulle stå ferdig innen 2025. Reguleringsplan for nytt næringsområde er ikke utarbeidet og en midlertidig begrensning på dagens avkjøring er derfor vurdert å være uforholdsmessig tyngende for tiltakshaver. Med bakgrunn i dette faktum har Statens vegvesen og forslagstiller hatt dialog om en utbedring av dagens kryssløsning som bedrer de trafikale forholdene og som gir en god løsning som kan være av en mer varig karakter, inntil et nytt næringsområde (NÆ1) skulle kunne realiseres. Det er med bakgrunn i denne løsningen at søknad om reguleringsendring har blitt fremmet.

Følgende endringer gjøres i planen

Planforslaget er utarbeidet som reguleringsendring i samsvar med plan- og bygningsloven.
Planen omfattes ikke av krav til konsekvensutredning iht. pbl. § 4-2.

Plankart:
Endringen gjelder kun kryss/avkjørsel ved rv. 36. Krysset utbedres med passeringslomme med rekkverk, samt dråpeøy.


Utsnitt av erstattet plan.