Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for gangbru over Lunde dam og sluse

I tråd med plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det at Asplan Viak AS på vegne av Ajersida velforening starter arbeidet med detaljregulering for gangbru over Lunde dam og sluse. Planen har fått planID 2022_05.

Hensikten med planen er å legge til rette for gjenoppretting av gangforbindelse over Lunde dam og sluse, fra Ajersida i nord til sluseområdet i sør.

Ny plan vil erstatte deler av reguleringsplan for Lunde slusepark (planID 2003_01).

foreslåtte planområde (Asplan Viak as  
Synspunkter eller opplysninger som anses å kunne ha betydning for planarbeidet sendes til Asplan Viak AS v/ Hanne Porsholt Jensen, Stasjonsvegen 33, 3800 Bø i Telemark, eller som e-post til hannep.jensen@asplanviak.no.

Kopi sendes til Nome kommune, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss, eller ved epost til postmottak@nome.kommune.no.


Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til hannep.jensen@asplanviak.no. eller telefon 97068021.

Frist for tilbakemeldinger: 09.03.2023.