Translate

Viktig melding

Flyktningtjenesten

Kommunen bosetter ulike grupper flyktninger. Noen flyktninger kommer til kommunen etter å ha oppholdt seg på asylmottak og fått tildelt en bestemt kommune når oppholdssøknaden er innvilget. Andre flyktninger (overføringsflyktninger) kommer direkte fra utlandet til kommunen, etter avtale med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Felles er at flyktningene blir bosatt etter avtale mellom kommunen og IMDi (Integrerings og Mangfoldsdirektoratet).

Artikkelliste

Tilbakemelding