Translate

Viktig melding

Bygge over vann- og avløpsledninger eller nær offentlig veg

Vann- og avløpsledninger

Dersom du skal bygge på din eiendom, kan det være lurt å sjekke om det ligger vann- og avløpsledninger i grunnen. Ta kontakt med Nome kommune enten på tlf. 35946200 eller e-post: postmottak@nome.kommune.no for å få opplysninger om enten kommunale eller private ledninger på din eiendom.

Søknad om dispensasjon fra byggegrense langs veg

Hvis du ønsker dispensasjon fra veglovens byggegrense (§§ 29 og 30) og avkjørselstillatelse i byggesaker (§ 40) må du søke om dette. Byggegrense i områder som ikke er regulert er i følge vegloven 15 meter til senter i kommunal veg. For riks- eller fylkesveg er byggegrensen 50 meter, jfr. Veglova

Søknad om avkjørsel/byggegrense

Søknaden skal beskrive nåværende forhold og tiltaket det søkes tillatelse for.

Situasjonskart:

  • Et situasjonskart i målestokk 1:250 eller 1:500.
  • Avstand mellom planlagt bygg (inkl. eventuelt takutstikk) og asfaltert vegkant.
  • Avstandene skal målsettes på kartet.
     

Søknad om avkjørselstillatelse eller utvidelse av tillatelsen

Søknaden skal beskrive nåværende forhold og tiltaket det søkes tillatelse for.

Situasjonskart:

  • Et situasjonskart i målestokk 1:250 eller 1:500. Gå til Kommunekart
  • Skal vise avkjørselen med bredde og stigningsforhold.

Tilbakemelding