Translate

Viktig melding

Meddommerverv

Kommunen administrerer og velger ut meddommere til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten. Meddommere spiller en sentral rolle i vårt rettssystem, og det er en viktig og engasjerende samfunnstjeneste.

Kommunestyret skal også foreslå skjønnsmedlemmer, som velges av fylkestinget.

Meddommere velges for fire år om gangen.

Hvem kan være meddommer?

Meddommere er vanlige kvinner og menn som sammen med fagdommere med juridisk utdanning er med på å ta avgjørelser i rettssaker.

For å kunne bli meddommer må du ha norskkunnskaper, forstå norsk tale og tekst - og selv uttrykke deg på norsk.
Du må kunne følge forhandlingene i retten, forstå de problemstillinger saken reiser, ta stilling til problemstillingene og gi uttrykk for meningene dine.

Det er viktig at meddommerne representerer ulike samfunnslag og aldergrupper, og kommunene oppfordres til å ha meddommere med flerkulturell bakgrunn.

Øvrige krav til hvem som kan velges og hvem som er utelukket finnes i domstollovens §§ 70-72.

Vil du bli meddommer?

Vi har nok kandidater til valgene som skal gjøres i 2024.  Det skal være et utvalg som best mulig representerer ulike samfunnslag og aldersgrupper. Oversikt over meddommere vil ligge til offentlig ettersyn i to uker før kommunestyret foretar endelig valg i møte 11. juni. De som blir valgt blir kontaktet etterpå.

Det blir ny mulighet til å melde seg som kandidat om i 2028.

Dine rettigheter

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt. Dette innebærer blant annet at du normalt får fri fra ordinært arbeid for å utføre vervet. Når du har vært i retten, har du krav på å få dekket utgiftene du har hatt. Ved tapt arbeidsfortjeneste må du legge ved en attest fra arbeidsgiver om at du er trukket i lønn. Du skal ikke tape inntekt på å være meddommer.

Som alminnelig meddommer deltar du vanligvis i en til tre saker per år. De fleste rettssaker varer fra en til tre dager, selv om enkelte saker kan vare noe lengre.

Det er et viktig prinsipp i det norske rettssystemet at en skal dømmes av sine likemenn. En meddommer har ikke juridisk utdanning, men deltar i behandlingen av en rettsak på lik linje med domstolens egne dommere (fagdommere). Som meddommer i tingretten skal du sammen med en annen meddommer og en fagdommer dømme i straffesaker. I en sak som er anket til lagmannsretten settes retten med to fagdommere og fem meddommere som avgjør spørsmålet om skyld og straff. 

Les mer om hva det vil si å være meddommer på domstol.no

Illustrasjonsbilde - Klikk for stort bilde

Tilbakemelding