Kriseteam (psykososialt kriseteam)

Når en akutt krise oppstår

 1. Politiets operasjonssentral tlf 02800 varsles
 2. Politi varsler legevakt tlf 116117 som tar ansvar for diagnostisering og behandling
 3. Politiet har ansvar for at pårørende varsles. Prest i Holla eller Lunde kontaktes ved behov
 4. Politiet / Legevakt har ansvar for å varsle kriseteamet. Dersom leder ikke er tilgjengelig, kontakter politiet den eller de av kriseteamets medlemmer som det er aktuelt å varsle etter oppdaterte telefonlister
 5. Leder av kriseteamet eller den situasjonsoppnevnte kriseteamleder koordinerer saken videre til andre medlemmer av kriseteamet/ hjelpeapparatet etter behov. Om nødvendig innkalles hele teamet
 6. Leder, eller situasjonsoppnevnt leder av kriseteam orienter helse- og omsorgsleder v/aktivering av kriseteamet.
 7. Ordfører (presseansvarlig) skal informeres når det forventes pressedekning.

Kriseteamet skal iverksette tiltak rettet mot:

 • Rammede
 • Pårørende
 • Hjelpepersonell
 • Berørte institusjoner/organisasjoner

Tiltak består i:

 • Krisepsykiatrisk førstehjelp
 • Kartlegging av risikopersoner
 • Oppfølging av berørte
 • Videreformidling til ordinære kommunale tjenester/ spesialisthelsetjenester for dem som vurderes å ha behov for det.

Tiltakene gjennomføres ved:

 • Samling av rammede/ berørte / pårørende i grupper med gjennomgang av ulykken /katastrofen.
 • Individuelle samtaler med rammede.
 • Informasjon om mulige reaksjoner.
 • Informasjon om hvor man evt.kan få kontakt hvis mer hjelp trenges.
 • Støtte til evt. hjelpemannskaper som arbeider med sårede/skadde hvis de ikke har egne debriefinger.
 • Samarbeide med andre etater og/eller Den norske kirke/andre trossamfunn om syninger, minnestunder eller samlinger.
 • Presse henvises til politiet eller kommunens pressetalsmann (ordfører).

Ved ulykke kveld, natt, helg:

Politiets operasjonssentral har ansvar for å ta kontakt med andre hjelpeinstanser etter behov. Denne oppgaven kan delegeres til legevakt, prest eller leder av kriseteamet.
Ved behov for lokaler til samling av berørte – enkeltpersoner eller grupper kan lokaler ved Ringsevja Bo og servicesenter og Lundetunet. 

Hvordan få tjenesten?

Ved behov for bistand fra kriseteamet henvender du deg fortrinnsvis til politi eller lege, som igjen tar kontakt med lokalt kriseteam.

Pris/gebyr

Ingen.

Psykiske reaksjoner ved alvorlige hendelser

Brosjyre Kriseteam (PDF, 555 kB)

Adresse

Besøksadresse
Ringsevja 30
3830 Ulefoss