Translate

Viktig melding

Beredskap

Organisering

I kommunen sitt arbeid med samfunns-sikkerhet og beredskap er det først og fremst viktig at kommunens organisasjon er godt forberedt til å fungere så godt som mulig for å ivareta daglig drift også i krisesituasjoner. Kommunen har beredskapsplaner for dette arbeidet. Kommunen skal videre etter oppdrag fra politiet være behjelpelig med å ivareta innbyggernes sikkerhet. 

Kommunen har en krise- og beredskapsplan som omtaler hvordan kommunen skal organisere arbeidet, informasjonsrutiner,  aktuelle samarbeidsparter og ressurser som kan brukes i en krise.

Hvis det oppstår en krise/katastrofe eller større ulykke i Nome kommune så bestemmer kommunedirektøren om kommunens beredskapsledelse skal innkalles. Kommunen samarbeider tett med politiet.

Beredskapsledelse

Beredskapsledelsen har en egen stab som tar seg av følgende viktige oppgaver:

  • sentralbord
  • samband
  • sekretariat
  • informasjon

Beredskapsledelsen er plassert på rådhuset på Ulefoss. 

Tilfluktsrom

Tilfluktsrom er et permanent beskyttelsesrom som skal verne befolkningen mot skader ved krigshandlinger. I Nome er det ingen offentlige tilfluktsrom. Kommunen har ikke oversikt over private tilfluktsrom. Les mer om tilfluktsrom og se oversikt over offentlige tilfluktsrom på sivilforsvarets side.

Egenberedskap - dette bør du ha hjemme

Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv i minst tre døgn. Dette bør du ha hjemme (sikkerhverdag.no)

Kontakt oss

Beredskapskoordinator Svein Ove Kåsa tlf. 957 61 330, e-post svka2@intk.no
Servicekontoret tlf. 35 94 62 00, e-post postmottak@nome.kommune.no

Kriseteam

Kommunens kriseteam (psykisk og sosial omsorg) er oppretta for å kunne hjelpe ved ulike hendelser og kriser. Når det skjer ulykker, brå dødsfall, kriser og lignende hvor mennesker blir utsatt for store følelsesmessige påkjenninger blir kommunens kriseteam innkalt.

Viktig kontaktinformasjon

Legevakt

Legevakt for Nome kommune ligger i Skien. Problemstillinger som kan vente til fastlegekontoret åpner skal ikke til legevakt. Legevakt er for øyeblikkelig-hjelp situasjoner.

Adresse: Ulefossvegen 55, 3710 Skien
Telefon: 116 117

Kommunal vakttelefon veg, vann og avløp

Døgnåpen vakttelefon: 909 14 625

Barnevernsvakta i Grenland

Akutt og beredskap utenom kontortid
Telefon900 53 304

Nettside til barnevernsvakta

Krisesenteret i Telemark

Døgnåpen telefon: 35 58 71 00 

Krisesenteret i Telemark er et lavterskeltilbud for barn, kvinner og menn utsatt for vold i nære relasjoner. Du trenger ingen henvisning, det er et gratis botilbud og det er døgnåpent. I tillegg til å være et midlertidig bo-tilbud tilbys også dagsamtaler.

Nettside til krisesenteret

Kirkens SOS

Døgnåpen telefon: 815 33 300

Kirkens SOS er landets største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett. Hos oss er det alltid noen som tar imot samtaler, hver eneste dag, både natt og dag. Vi ønsker å fremme livsmot og håp for den som er i følelsesmessig eller eksistensiell krise – og er samtidig et selvmordsforebyggende lavterskeltilbud.

Nettside til Kirkens SOS

Alarmtelefon for barn

Telefon: 116 111

Du får snakke med en voksen som ønsker å hjelpe deg. Hvis du er veldig redd kan vi ta kontakt med politi eller legevakt der du bor.

Samfunnssikkerhet og beredskap
Flom og skredvarsling

Tilbakemelding