Salgsbevilling

Når trenger du salgsbevilling?

Butikker som skal selge alkohol, må søke om salgsbevilling. Salgsbevilling gjelder for drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol.

Bensinstasjoner, storkiosker og kiosker kan ikke få salgsbevilling.

 

Hvordan få salgsbevilling?

 • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven i alkoholloven for å kunne bli godkjent
 • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år
 • Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen

Hvordan søker jeg om salgsbevilling?

Du kan bruke det elektroniske søknadsskjemaet nedenfor, eller hente søknadsskjema på Servicekontoret.

Søk salgsbevilling

Søknaden vil ikke bli behandlet før alle nødvendige bilag er sendt inn.

Bevillingssøker må straks søke om godkjenning av ny styrer eller stedfortreder ved endringer. Dette gjøres skriftlig på e-post eller pr. brev. Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve må vedlegges.

 

Vedlegg som må følge søknad om salgsbevilling

 • Firmaattest
 • Aksjeselskaper må sende inn aksjeeierbok med revisors bekreftelse på eierforholdene i virksomheten
 • Opplysninger om eventuelle bakenforliggende eierforhold
 • Gyldig leiekontrakt
 • Eventuell kjøpekontrakt
   

Hva koster det?

Regulert pr. 1. januar 2017
Salgsbevilling minimumsgebyr pr. år  kr. 1.570,-

Hvor lang tid tar det?

Saksbehandlingstiden er inntil fire måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til politiet,sosialtjenesten, brannvesenet og Skatteetaten.
Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Lover og regler

 

Alkoholpolitiske retningslinjer er under revidering

Alkoholloven

Alkoholforskriften

 

Åpningstider

mandag til fredag
kl. 09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse
Ringsevja 30
3830 Ulefoss