Translate

Viktig melding

Klage på helse- og omsorgstjenester

Hva kan du klage på?

  • at du ikke har fått den tjenesten du ønsker
  • forhold ved tjenesten du ikke er fornøyd med
  • kritikkverdige forhold
  • saksbehandlingen

Klage på vedtaket

Hvis du har fått avslag på en helsetjeneste du mener å ha rett på, kan du klage. Dette kalles en rettighetsklage. En rettighetsklage sendes til den du har mottat vedtaket fra. Saksbehandler vil gå igjennom vedtaket på nytt og ser om det bør endres. Endres ikke vedtaket, sender de automatisk klagen videre til Fylkesmannen i Telemark som avgjør saken.
 

Klage på tjenesten

Hvis du er misfornøyd med en helsetjeneste du får, for eksempel på sykehjem, bør du først henvende deg muntlig eller skriftlig til ledelsen på sykehjemmet. Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og hva du ønsker endret.
 
Når de som utfører tjenesten får klagen din, må de undersøke saken og endre tilbudet dersom det ikke er godt nok. Fører ikke klagen frem, må du selv sende en skriftlig klage til Fylkesmannen som gjør en vurdering av saken.
Får du medhold i klagen kan Fylkesmannen starte en tilsynssak. Avdekker de feil må disse utbedres. Får du ikke medhold fra Fylkesmannen er neste mulighet å klage til Sivilombudsmannen.

 

Hjelp til å klage

Trenger du hjelp til å klage kan avdelingsleder på tjenestestedet hjelpe deg.
Du kan også få råd av Pasient- og brukerombudet i Telemark.  De vet hva du har krav på og hvordan du går frem for å klage.

Tilbakemelding