Translate

Viktig melding

Avlastning utenfor institusjon

Formålet med tjenesten

Avlastningstiltak er et tilbud til personer med særlig tyngende omsorgsoppgaver.
Kravet om at omsorgsarbeidet må være særlig tyngende betyr at det må være mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig omsorgsarbeid, og/eller innebære mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn. Omsorgsarbeidet må strekke seg over tid og gjelde mange timer i måneden. Om du har rett til avlastningstiltak beror derfor på mange faktorer som må ses under ett.
Kommunen kan tilby avlastning i eget hjem, i private hjem, i bofelleskap og på institusjon som time-, dag- eller døgntilbud.
Avlastning kan også gis i form av andre tjenester som bl.a. praktisk bistand (hjemmehjelp), dagaktivitetsgruppe, støttekontakt.

Ordningen gjelder både for deg som er frivillig omsorgsyter for noen over 18 år og for deg som har et foreldreansvar (under 18 år).
Avlastningstiltak skal bidra til å:
- hindre overbelastning
- gi deg nødvendig ferie og fritid
- gi deg muligheter å kunne delta i vanlige samfunnsaktiviteter

Henvendelse

Det er ikke et krav, men det er ønskelig med en skriftlig henvendelse om avlastning med beskrivelse av aktuell situasjon og hvorfor det søkes om avlastning.

 

Søknad (DOCX, 32 kB)


Sendes til Nome kommune, helse- og omsorgsetaten, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss

KOSTNAD

Avlastningstilbud er gratis.

KLAGEMULIGHETER

Klage på vedtak eller på tjenesten må utformes skriftlig og sendes til Nome kommune,
helse- og omsorgsetaten, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss.
Overordnet klageinstans er fylkesmannen.

Lovgrunnlag: Pasient- og brukerrettighetsloven kap.7.
 

MERKNADER

For å bli engasjert som privat avlaster, er det krav om politiattest, jf. helse- og omsorgstjenesteloven §5-4.
Nære pårørende som f.eks. besteforeldre og søsken engasjeres i utgangspunktet ikke som private avlastere.
Dersom avlastning innvilges, skal det være angitt en vedtaksperiode med fra/til-dato.

Adresse

Besøksadresse:
Ringsevja 39, Ulefoss

Postadresse:
Ringsevja 30, 3830 Ulefoss

Tilbakemelding