Translate

Viktig melding

Kommunal øyeblikkelig hjelp

Helsehjelp

Øyeblikkelig hjelp-døgnopphold skal ta imot avklarte pasienter som forventes å være ferdig behandlet innen 72 timer. Pasientene legges inn akutt, og det er kun kommunal legevaktslege eller fastlege som kan legge inn pasienter her.
Øyeblikkelig hjelp-tilbudet gis ved Skien helsehus. Avdelingen er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Skien, Nome og Siljan.

Rus / psykiatri

Øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD) er fra 1. februar 2017 utvidet til også å omfatte mennesker med lettere til moderate rus og/eller psykiske lidelser.
Hensikten er å unngå, forebygge eller forhindre innleggelser i spesialisthelsetjenesten når det ikke er ønskelig eller nødvendig. ØHD skal gi rask helsehjelp i form av pleie og omsorg, ikke behandling eller utredning.
Fastlegen vurderer om kommunens ØHD er det rette tilbudet, evt. i samråd med spesialisthelsetjenesten.
 
Nome kommune har 1 ØHD-plass innen rus og psykisk helse på Ribo

Tilbakemelding