Startlån

Startlån skal bidra til at husstander med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den.

Hvem kan få lån?
Startlån skal tildeles etter en behovsprøving. I vurderingen legger kommunen vekt på om søkeren forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig.
Søker skal også ha benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene som finnes i forhold til inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold. Søkeren må også ha evne til å betjene lånet over tid, og fortsatt ha tilstrekkelig midler igjen til livsopphold.

 

Hva kan det gis lån til?
Kommunen kan gi startlån til kjøp, utbedring og tilpasning av bolig. Boligen skal være egnet for husstanden, nøktern og rimelig sammenlignet med lokalt prisnivå.
Boligen må ligge i Nome kommune.

 

Låneutmåling
Startlån kan brukes til toppfinansiering der Husbanken eller privat kredittinstitusjon gir grunnfinansiering. Det kan også gis startlån til fullfinansiering av bolig. Søker som antas å kunne få hel eller delvis boligfinansiering i det ordinære lånemarkedet, henvises til andre finansinstitusjoner før søknad om startlån kan behandles og lånebehovet fastlegges.

 Les mer om låneordningen på Husbankens nettsider/ elektronisk søknad:

Startlån

Søknad sendes elektronisk eller i papirutgave til: Nome kommune, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss

 

Boligtilskudd til etablering
Tilskuddet skal hjelpe vanskeligstilte grupper med svak økonomi til å få en nøktern og funksjonell bolig til overkommelige kostnader. Det innvilges normalt 10 % av kjøpesummmen. Tilskuddsbeløp vurderes imidlertid i hvert enkelt tilfelle. 

Tilskuddet gis som et rente- og avdragsfritt lån som avskrives med 5 % hvert år over 20 år. Det legges vekt på boligbehov, og om den økonomisk vanskelige situasjonen er av varig karakter. Tilskuddet utgjør toppfinanseringen av boligprosjektet. Som grunnfinansiering kan det søkes om startlån eller grunnlån.

Kan innvilges til dekning av egenkapital til:

 • Oppføring av nye boliger
 • Kjøp av bolig
 • Refinansiering

Les mer informasjon om tilskudd til etablering på Husbankens nettsider

 

Boligtilskudd til tilpasning av bolig

Å tilpasse en bolig innebærer å gjøre den egnet slik at du kan fortsette å bo i den, selv om du har
nedsatt funksjonsevne. Tilpasningen må være hensiktsmessig og behovet for tilskudd blir vurdert i sin helhet ut fra husstandens økonomiske situasjon.

 

Hvem kan få tilskudd til tilpasning?

 • Husstander eller enkeltpersoner som har behov for  tilpasning av bolig
 • Eldre som ønsker å utføre forebyggende tilpasningstiltak

 

Hva kan det gis tilskudd til?
Eksempler på tilpasning av bolig

 • Fjerning av terskler og badekar
 • Utvidelse av døråpninger
 • Kjøkkeninnredning med hev- og senk mekanisme fra Nav hjelpemiddel
 • Oppføring av garasje for rullestolbruker
 • Rampe i inngangsparti dersom Nav hjelpemiddel ikke dekker dette
 • Ekstra belysning og merking for synshemmede

 

Vilkår for tilskudd til enkeltpersoner:

 • Bekreftelse på medisinske eller sosiale forhold av betydning for bosituasjon
 • Uttalelse fra ergoterapitjenesten
 • Beskrivelse av tilpasningsarbeidene med spesifisert prisoverslag

  Tilskuddsordningen er økonomisk behovsprøvd.

Søknad

 

Tilskudd til utredning og prosjektering

Tilskuddet gis til funksjonshemmede og andre som har behov for tilrettelegging av bolig. Du velger selv fagkyndig, men prosjektering av boligen må skje i forståelse med ergoterapeut/boligkonsulent - det skal foreligge skriftlig uttalelse fra ergoterapeut.

Søknad sendes kommunen, som videresender til Husbanken.

Se nærmere informasjon her

 

Søknad

Kontaktperson

Laila Damkås

Boligkonsulent
Tlf:
35946251

 

Åpningstider

09.00 - 15.00

Adresse

Nome rådhus, Ringsevja 30,   

3830 Ulefoss

Kartpunkt