Translate

Viktig melding

Oppfølgingstilbud til barn og unge med psykiske vansker.

Det er vanlig å skille mellom psykiske vansker og psykiske lidelser. Psykiske vansker er en
tilstand som oppleves som belastende, mens psykiske lidelser brukes bare når bestemte
diagnostiske kriterier er oppfylt. 
 
Folkehelseinstituttet (FHI) viser at opp mot 15-20 % av barn og unge mellom 3 og 18 år har nedsatt funksjon på grunn av psykiske vansker. Dette er plager som går ut over trivsel, læring, daglige gjøremål og samvær med andre.
Se folkehelserapporten, psykiske plager og lidelser hos barn og unge, fra FHI.
 
Mange kan komme inn i negative tankemønstre som skaper problemer i daglig fungering. De har ofte behov for hjelp til å reflektere rundt sammenhengen mellom tanker, følelser, kroppslige reaksjoner og atferd, samt oppøve seg hensiktsmessige strategier for å håndtere seg selv og andre bedre.
 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis og organisert under helsestasjon og skolehelsetjenesten som et utvida tilbud til barn og unge opp til 18 år. 
 

Hvordan få tjenesten? 

Første henvendelsesinstans er helsestasjon- og skolehelsetjenesten v/helsesykepleier eller fastlegen. De vil foreta en kartlegging og vurdering av behovet og sende forespørselen videre til konsultasjonsteam for barn og unge eller direkte til ovennevnte tilbud. Spesialisthelsetjenesten kan også ta direkte kontakt med tjenesten. 
 

Hvem møter du? 

Spesialsykepleier i psykisk helse med videreutdanning i kognitiv atferdsterapi. Tjenesten gis først og fremst på helsestasjonen, men det tilbys også hjemmebesøk etter behov.  
 

Hva tilbys? 

  • Kognitiv atferdsterapi, se hjemmesiden til norsk forening for kognitiv terapi.
  • Samarbeid med foresatte og andre aktuelle
  • Bevisstgjøringssamtaler
  • Veiledning til foresatte og skole
  • Familiesamtaler
  • Kan bistå med henvisning videre til andre hjelpeinstanser ved behov 
  • Konsultasjonsteam for barn og unge
 

Åpningstider

Tirsdag til torsdag
kl 09:00 - 15:00

Besøks- og postadresse :
Stårrvegen 14
3830 Ulefoss

(2.etg)

Adresse

Besøksadresse:
Stårrvegen 14, Ulefoss

Postadresse:
Ringsevja 30
3830 Ulefoss

Tilbakemelding