Translate

Viktig melding

Habilitering for barn

Barn 0-18 år med behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til en koordinator jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2.

Koordinators ansvarsområde:

  • oppretter ansvarsgruppe rundt barnet.
  • er bindeleddet mellom foresatte og tjenesteapparatet.
  • innkaller og leder ansvarsgruppemøtene 1 - 2 ganger i året og evt. ved behov
  • deltar på andre møter dersom det er hensiktsmessig.
  • har kontakt med foresatte/barnet mellom ansvarsgruppemøtene viss behov.
  • skal ikke utføre oppgaver som familien selv kan ivareta.
  • skal ikke utføre oppgaver som andre instanser har ansvar for.
En ansvarsgruppe er en forpliktende, tverrfaglig samarbeidsgruppe som består av foresatte/barnet, koordinator og fagpersoner fra de ulike instansene.

Individuell plan

Dersom foresatte/barnet ønsker individuell plan, bistår koordinator familien i utarbeidelsen, og er ansvarlig for fremdriften. Ansvarsgruppa har medansvar for å gjøre planen funksjonell.
 
Man kan ta kontakt koordinator for barn om ønske om koordinator/IP eller sende søknad.
 

Klage på avslag om individuell plan

Hvis du er misfornøyd med et vedtak du har mottatt fra kommunen, kan du klage på dette innen en frist på fire uker fra du mottok vedtaket. For mer informasjon om klage,trykk på linken her: Klage på helse- og omsorgstjenester
 

Tilbakemelding