Translate

Viktig melding

Medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR

10-FAKTOR er en medarbeiderundersøkelse for kommunal sektor, utviklet av Kommuneforlaget og KS i samarbeid med pilotkommuner og professor Linda Lai.

Den er forskningsbasert og måler faktorer som er avgjørende for å oppnå gode resultater – og som kan påvirkes gjennom målretta utviklingsarbeid. Den er både medarbeiderskaps- og ledelsesorientert, samt utviklingsorientert. 

Medarbeiderundersøkelsen har som mål å kartlegge/måle opplevelsen av organisatorisk og psykososialt (mellommenneskelig) arbeidsmiljø. 

10-FAKTOR som måleverktøy inviterer den enkelte til å si noe om opplevelse av arbeid og arbeidsmiljø. Ledere og medarbeidere svarer ved å ta stilling til 36 påstander/spørsmål knyttet til de ti faktorene. Fokus er utvikling av godt arbeidsmiljø og god tjenestekvalitet – og hver enkelt sitt bidrag er viktig!
 
Oversikt over de ti faktorene
Faktorene i 10-FAKTOR
Avgjørende kompetansemessige holdninger og oppfatninger som kan utvikles
Primære innsatsfaktorer Litt mer om faktoren
Mestringsorientert ledelse Ledelse med vekt på å gjøre medarbeiderne best mulig ut fra egne forutsetninger
Mestringsklima Kultur for å samarbeide og gjøre hverandre gode
Selvstendighet Opplevd tillit og mulighet til å jobbe selvstendig (fagbegrep: autonomi)
Rolleklarhet Tydelig kommuniserte forventninger
Viktige mellomliggende drivere/faktorer  
Oppgavemotivasjon Motivasjon for selve oppgaven (fagbegrep: indre motivasjon)
Mestringstro Tiltro til egen jobbkompetanse
Nyttemotivasjon Ønske om å bidra til andres måloppnåelse (fagbegrep: prososial motivasjon)
Relevant kompetanseutvikling Medarbeiderens opplevelse av egne muligheter til relevant kompetanseutvikling ut fra egen jobbrolle, oppgaver og behov
Faktorer/avgjørende effekter  
Fleksibilitetsvilje Villighet til å være fleksibel på jobb
Bruk av kompetanse Opplevd bruk av egen kompetanse (fagbegrep: kompetansemobilisering)

 

Se www.10faktor.no for mer informasjon rundt medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR. Her skal du også svare på undersøkelsen ved å benytte et engangspassord som du får utdelt av din leder. Det er viktig at alle, som får utdelt engangspassord svarer på undersøkelsen.

 
Anonymitet: Det er ikke mulig å spore besvarelsen tilbake til enkeltpersoner. 
 
Medarbeiderundersøkelsen foregår i perioden 22. mars til 12. april 2019. Gjennomføringen avtales med din leder.
 

Tilbakemelding