Søknad om permisjon fra undervisning

Kontaktlærer kan gi elev permisjon inntil to dager. Rektor kan gi permisjon inntil to uker (10 undervisningsdager) i skoleåret.

Generelt henstilles det til foreldre om å bruke de feriene som er lagt inn i skolenes planer. Permisjoner bør unngås i starten og slutten av skoleåret, når eleven skal ha eksamen eller tentamen, midt i store prosjekter eller ekskursjoner, eller dersom eleven har hatt høyt fravær (uavhengig av årsaker). Skolekorps og foreninger bør ikke arrangere felles turer eller samlinger i den ordinære skoletida.

Hvordan søker jeg?

Et felles skjema utarbeida for skolene i Nome brukes både til søknad om permisjon. Søknaden må leveres på skolen senest fire uker før permisjonen skal begynne.

Send søknad om permisjon

Søknader om permisjon behandles etter reglene i Forvaltningsloven. Det er tre ukers klagefrist på vedtaket.

 

Retningslinjer

Å få permisjon er ikke en rettighet, men en mulighet. Kontaktlærer og rektor må vurdere individuelt om det er forsvarlig å gi den enkelte elev permisjon.

Skolen kan innvilge søknader om skolefri når det er forsvarlig. Eksempler på at det er forsvarlig er:

  • Helsemessige eller velferdsmessige forhold i familien
  • Når foreldrenes ferie faller utenfor skolens ferier
  • Eleven skal delta i nasjonale eller internasjonale arrangement innen kultur, idrett eller lignende

Gjennomgående for alle hensyn som vil kunne føre til at permisjon innvilges, er at elevens faglige forutsetninger og nivå tilsier at foreldre vil kunne ivareta undervisninga i den tida eleven er borte, uten at eleven faglig vil komme til kort.

Elever som tilhører trossamfunn utenfor den norske kirke, har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager når foreldrene sørger for nødvendig opplæring.

Undervisning som eleven mister ved fraværet, kan ikke kreves erstatta senere. Dette gjelder også spesialundervisning. Foreldrene er selv ansvarlige for å gi barnet undervisning i den perioden fraværet strekker seg over.

Der to foreldre har foreldreansvaret sammen, må begge skrive under på søknaden om permisjon.

Det kan ikke gis permisjon for mer enn to uker i løpet av et skoleår. Ønskes fravær ut over dette, må eleven skrives ut av skolen. Foreldrene er da ansvarlige for at barnets rett til opplæring blir ivaretatt.

 

Lovgrunnlag

§ 2-11. Permisjon frå den pliktige opplæringa

"Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.

Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute".

Kontaktperson

Inger Elisabeth Stubberød

Sekretær/service Holla 10-årige