Samarbeid hjem-skole

Vrangfoss_14_600.jpg

Hjemmet og skolen er de mest betydningsfulle utviklingsarenaene barn og unge har. Et godt samarbeid mellom hjem og skole er en viktig forutsetning for å skape sammenheng og helhet i elevens liv.

Samarbeidet mellom hjem og skole må bære preg av felles mål, gjensidig forpliktelse og medvirkning. Foreldresamarbeid må være en integrert del av skolens akrivitet, og alle ansatte på alle nivå må ha et bevisst forhold til hva skole-hjem-samarbeid betyr for den enkelte. Målet for samarbeidet er fremme elevens læring og utvikling.

Skolen har ansvar for å vurdere når samarbeidet med foreldrene går ut over skolens kompetansegrenser, og for å trekke inn andre aktuelle samarbeidspartnere som kan følge opp disse områdene.

 

 

Foreldrekontakter

 • Hvert trinn skal ha minst to foreldrekontakter som velges på vårens foreldremøte
 • En av foreldrene skal være medlem av FAU
 • Tidlig hver høst blir det innkalt til et samarbeidsmøte mellom skolens foreldrekontakter, kontaktlærer, FAU-leder og skolens ledelse. På dette møtet lages et årshjul med datoer for foreldremøter og ulike fellesaktiviteter på trinnet.

 

Hvilke oppgaver har foreldrekontaktene?

 • Planlegge foreldremøtene sammen med kontaktlæreren
 • Gå gjennom årsplaner og lærestoff sammen med lærerne for neste halvår og peke på informasjonsbehovet foreldrene har
 • Holde kontakt med elevene og vurdere hva foreldrene kan gjøre for å utvikle et godt miljø for klassa
 • Ha god kontakt med allle foreldrene i klassa og formidle deres ideer og synspunkter til de rette instanser
 • Legge fram saker som FAU vil høre foreldrenes mening om på foreldremøter
 • Sørge for at nye foreldrekontakter blir valgt og at disse blir informert om sine oppgaver

 

Foreldrenes samarbeidutvalg - FAU

 • skal nedsettes ved alle skoler og er et utvalg for foreldrerådet som består av alle foreldrene som har barn på den enkelte skole
 • er hjemla i Opplæringsloven som et samarbeidsorgan for foresatte og skolen 
 • kan bestå av foreldrekontaktene, men kan også være sammensatt på andre måter

 

FAU skal:

 • fremme fellesinteressene for foreldrene
 • medvirke til at foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
 • bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
 • legge til rette for positiv utvikling hos elevene
 • skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

 

Samarbeidsutvalget - SU

SU er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter for kommunen, hvorav rektor skal være den ene.

 

SU kan uttale seg om dette:

 • forslag til budsjett
 • virksomhets- og utviklingsplaner for skolen
 • plan for hjem-skole-samarbeid
 • skolevurdering
 • planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene
 • skolens informasjonsvirksomhet
 • fritidsaktiviteter
 • skoleskyss
 • trafikkforholdene og hvordan skolevegen kan sikres
 • ordensreglement

 

FUG

Foreldreutvalg for grunnskolen (FUG) er et nasjonalt utvalg for og med foreldre som har barn i skolen.

FUG er opptatt av:

 • hjem-skole-samarbeid
 • ivareta foreldrenes interesser i skolesammenheng
 • gi kunnskap om hvordan hjem-skole-samarbeid fungerer
 • gi kunnskap om hvordan foreldre kan støtte sine barn
 • sette dagsorden og støtte når det gjelder sentrale tema som inneklima, mobbing, foreldremøter, skolearbeid, mm
 • Fug oppnevnes av Kongen i statsråd for perioder på fire år og består av leder, nestleder, fem medlemmer og to varamedlemmer. Medlemmene kommer fra ulike deler av landet og har barn i skolen. Medlemmene skal ha arbeida aktivt som foreldrerepresentanter på skole- eller kommunenivå.

 

Vil du vite mer?

Her finner du mer informasjon om FUG på deres nettside.