Ordensregler

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Nome kommune 

Endra etter vedtak i Kommunestyret 13.12.2018, KS-sak 058/18

§ 1 Hjemmel
Med hjemmel i §§ 9A-10 og 9A-11 i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) og § 3-5 i forskrifter til opplæringslova, har kommunestyret fastsatt forskrift om felles ordensreglement for grunnskolen i Nome.

§ 2 Formål
Alle elever i grunnskolen i Nome kommune har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring (opplæringsloven § 9A-2). Ordensreglementet inneholder regler for ønsket atferd ved skolene. Skolene i Nome skal ha et høyt kunnskapsnivå og et godt læringsmiljø.
Ordensreglementet er et virkemiddel for å nå disse målsettingene. 

§ 3 Virkeområde
Ordensreglementet inneholder regler for orden og atferd, regler for hvilke tiltak som skal brukes mot elever som bryter reglementet (sanksjoner) og regler for framgangsmåten når slike saker skal behandles (saksbehandlingsregler).

Ordensreglementet omfatter elevene i grunnskolene og i voksenopplæringen.
Ordensreglementet gjelder for alle aktiviteter i skolens regi, uavhengig av tid og sted.
Ordensreglementet gjelder også på skoleveien.

Med hjemmel i denne forskriften er det også fastsatt eget IKT reglement for grunnskolene og voksenopplæringen i kommunen.

§ 4 Elevens rettigheter og plikter
Ordensreglementet skal regulere elevenes rettigheter og plikter på skolen så lenge det ikke er fastsatt i annet regelverk. Elevene har rett til å bli behandlet med respekt og omtanke, og elevene skal behandle medelever og voksne med respekt og omtanke.

§ 5 Regler for orden

     Alle elever i Nomeskolen skal:

 • Bidra til at undervisninga blir best mulig ved å møte presis og godt forberedt til timer og avtaler
 • Ha med bøker, digitalt utstyr og annet nødvendig utstyr
 • Gjøre skolearbeidet innen fastsatte frister
 • Følge kommunens regler om melding og dokumentasjon ved fravær
 • Å bidra til å holde skolen fin ved å behandle inventar og utstyr best mulig og hindre forsøpling

 

§ 6 Regler for atferd
 

a) Alle elever i Nomeskolen skal:

 • Behandle medelever og voksne med respekt og omtanke
 • Bidra til et positivt klasse- og skolemiljø
 • Holde arbeidsro i undervisningen
 • Ikke forlate skolens område uten tillatelse
 • Rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte
 • Ta godt vare på skolens bygg, inventar, lærebøker, undervisningsmateriell og andre eiendeler slik at de ikke utsettes for hærverk og unødvendig slitasje og forbruk.
 • Følge kommunens regler for nettvett, bruk av mobiltelefon, datautstyr og annet digitalt utstyr

b) Atferd som ikke aksepteres

 • Ingen skal utsettes eller utsette andre for krenkelser som mobbing, vold, diskriminering eller trakassering
 • Ingen skal ta med eller bruke gjenstander som kan skade personer, bygninger eller inventar
 • Ingen skal være ruset, bruke, oppbevare, omsette eller være i besittelse av tobakk, sigaretter, e-sigaretter, snus, alkohol, narkotika eller andre rusmidler i skoletiden. Forbudet gjelder også på skolens område og arrangementer utenom skoletiden.
 • Juks og plagiat skal ikke forekomme på prøver, oppgaveinnlevering, eksamen eller i øvrig skolearbeid.


§ 7 Sanksjoner ved brudd på ordensreglementet
Alle sanksjoner skal være slik at elevene forstår hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen må reagere på dette. Sanksjonene skal stå i et direkte og rimelig forhold til bruddet på ordensreglene. Ved vurderingen skal det legges vekt på grad av uaktsomhet, samt individuelle forutsetninger hos eleven, slik som grad av modenhet og lignende. Det vurderes konkret i det enkelte tilfelle om brudd på reglementet er av en slik karakter at foresatte skal gis orientering om hendelsen.

Elevene plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan det ilegges nye sanksjoner. For elever på ungdomstrinnet vil brudd på reglene i tillegg kunne få konsekvenser for karakter i orden- og atferd.

Kollektiv straff og fysisk refsing eller annen krenkende handling er ikke tillatt.
 

a) Ved regelbrudd kan skolen benytte følgende sanksjoner:

a) Anmerkning
b) Kontakte foresatte
c) Skriftlig melding til foresatte
d) Gi pålegg om å utføre oppgaver i, før eller rett etter undervisning
e) Kreve tilstedeværelse før eller etter skoletid
f) Endre friminutt med hensyn til tidspunkt, oppholdssted og lengde
g) Midlertidig frata eleven gjenstander som forstyrrer arbeidsro og opplæring
h) Inndra tobakk og rusmidler som nevnt i § 6 b og farlige gjenstander nevnt i § 6 b
i) Bortvise elev fra undervisning i enkelttimer eller for resten av skoledagen jf. opplæringslova § 9A-11 første ledd
j) Bortvise elev på 8. – 10. trinn for inntil 3 dager ved alvorlig eller gjentatte brudd på reglementet jf. opplæringslova § 9A-11 første ledd
k) Vedta midlertidig eller permanent klassebytte
l)  Vedta midlertidig eller permanent skolebytte i særlige tilfeller jf. oppl § 8 -1
m) Bortvise elev fra skoletur eller arrangement
n) Økonomisk erstatningsansvar

b) Nødverge

Når det i helt spesielle og akutte situasjoner er fare for at eleven kan skade seg selv eller andre, vil det være nødvendig å stanse eleven ved å skille eleven fra resten av gruppen og plassere eleven i et eget rom for en kortere periode. Eleven skal ha tilsyn av minst en voksen. Når et slikt tiltak blir iverksatt, skal en straks melde fra til rektor og elevens foresatte. Rektor må dokumentere årsaken og tiltaket inn i elevens elevmappe.

§ 8 Fremgangsmåte ved bruk av sanksjoner etter § 7


a) Hvem treffer beslutningen
Rektor treffer beslutninger om bruk av sanksjoner, jf. opplæringsloven § 9A-10. Ansatte på skolen treffer beslutninger innenfor den rammen av den myndighet rektor har delegert.
Avgjørelse om bortvisning må tas av rektor selv, jf. opplæringsloven § 9A-11, tredje ledd.
Rektor kan delegere myndighet til lærer om å ta avgjørelse om bortvisning fra egen undervisning for inntil 2 undervisningstimer, jf. opplæringsloven § 9A-11, tredje ledd.

b) Ved ileggelse av sanksjoner gjelder
Eleven har alltid rett til å uttale seg til den som treffer avgjørelsen før det besluttes å bruke sanksjoner, jf. opplæringsloven § 9A-10, tredje ledd.
Hendelsen eller regelbruddet må være tilstrekkelig godt undersøkt, jf. krav om god forvaltningsskikk.
Skolen skal skriftlig dokumentere grunnlaget for bruken av sanksjon herunder hvilken regel som er brutt, tidspunkt for regelbrudd og hvilken sanksjon som ble benyttet.

c) Enkeltvedtak
Ved alvorlig regelbrudd hvor det brukes sanksjoner som nevnt i § 8 punktene i - m skal saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven følges. Det kreves ikke enkeltvedtak ved bortvisning besluttet av lærer.

d) Bortvisning

Bortvisning kan bare brukes ved alvorlige eller gjentatte regelbrudd, jf. opplæringslova
§ 9A-11, første ledd. Dette gjelder uavhengig av lengden på bortvisningen.
Andre hjelpetiltak eller sanksjoner skal vurderes før bortvisning brukes, jf. opplæringslova
§ 9A-11, fjerde ledd.
Ved bortvisning for resten av skoledagen skal foresatte varsles.
Bortvisning for resten av dagen kan ikke iverksettes for elever på 1.-7. trinn dersom skolen ikke får varslet foresatte.

e) Rusmidler og gjenstander som er inndratt eller midlertidig fratatt eleven

Tobakk, snus og alkohol som er inndratt etter § 7 h, skal overlates til foresatte. Ulovlige rusmidler skal overlates til politiet.
Ulovlige og farlige gjenstander som er inndratt etter § 7 h, skal overlates til politiet. Øvrige gjenstander overlates til foresatte.
Gjenstander som er midlertidig fratatt eleven etter § 7 g, skal leveres tilbake til eleven senest ved skoledagens slutt.

§ 9 Skadeverk


a) Barns eget ansvar

Skoleelever er selv erstatningsansvarlig for skade de volder uaktsomt eller forsettlig, dog bare når det finnes rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist atferd, økonomisk evne og forholdene ellers, jf. skadeerstatningsloven § 1-1.


b) Foresattes ansvar.

Foresatte er erstatningsansvarlige etter skadeserstatningsloven § 1-2. Det følger av § 1-2 punkt 2 at uansett egen skyld, er foresatte erstatningsansvarlig for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av barn som de bor sammen med og har omsorgen for. Ansvaret er begrenset til
kr 5000 for hver skadevolding.
Eleven kan gis anledning til å utbedre skaden selv dersom det anses hensiktsmessig

§ 10 Straffbare forhold
Straffbare forhold skal som hovedregel meldes til politiet


§ 11 Lokale regler
Den enkelte skole kan med hjemmel i denne forskriften lage utfyllende ordensregler tilpasset skolens behov. Samarbeidsutvalget fastsetter disse etter høring i skolens ulike organer.

Ved eventuell motstrid er forskrift etter ordensreglementet overordnet den enkelte skoles lokale regler.

§ 12 Kunngjøring
Reglementet for orden og oppførsel, både det kommunale og det lokale, gjøres kjent for elever, foreldre/foresatte og ansatte hvert år ved skoleårets begynnelse. Det skal alltid være tilgjengelig på Nome kommunes nettsider.

§ 13 Revidering
Reglementet skal revideres minst én gang hver 4-årsperiode fra vedtaksdato. 

§ 14 Ikrafttredelse.
Denne forskriften trer i kraft fra august 2018.

Fastsatt av Nome kommunestyre med hjemmel i § 9A-10 i Lov 2018-04-20-5: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova), jf. Kommunestyrevedtak 13.12.2018.

 

Skolens regler gjelder også på vei til og fra skolen