Overgang fra barnehage til skole

Å oppleve sammenheng mellom barnehage og skole og være trygg i ovegangsfasen gir et godt grunnlag for videre skolegang. Rammeplanen § 5 sier dette: "Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt fritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem".

 

Strategiplan for Lunde

 • Skolen v/kontaktlærerne på 1. (og 3. trinn) har ansvaret for innholdet og inviterer barna enten de har barnehageplass eller ikke.
 • Barnehagen tar ansvar for barna fra egen barnehage, enten de har dag i barnehagen eller ikke.
 • Lærene på 1. trinn tar ansvaret for barna som ikke har barnehageplass.

Når?

Hva?

Hvordan?

Hvem?

November

Planlegging av  overgangen for enkeltbarn/

overføringsmøte

Administrasjonen inviterer

Administrasjonen og styrerne

Før jul

Samarbeid om planen for overgang på den enkelte skole

Lærerne inviterer

Lærerne på 1. (hovedansvar) og 3. trinn og de pedagogiske lederne.

Januar

Invitasjon til neste års 1. trinn

En gang i måneden fra januar og ut skoleåret inviterer skolen neste års 1.klassinger fra ca. kl. 10-12. Lærerne på 1. og 3. trinn har ansvar for dagene og samarbeider med de pedagogiske lederne. Plan:

 • To første gangene med bare 1. trinn.
 • Fire siste gangene med 1. og 3. trinn (faddere), hvorav en er innskrivingsdagen* i mars. Den siste dagen er en aktivitetsdag med utdeling av skolesekk og møte med høstens kontaktlærere*.

* Nærmere omtalt under.

Lærerne sendere invitasjonen til administrasjonen i skole og barnehage, som videreformidler. Sendes rett til barn som ikke går i barnehagen.

Mars

Invitasjon til innskriving i brevs form/annonse i avisene.

Tilrettelegges på den enkelte skole.

Når barna er med lærerne og personalet fra barnehagen, benytter rektor tiden til å informere foreldrene om skoleskyss, leksehjelp og SFO. Skjema er sendt ut på forhånd og samles inn i møtet.

Administrasjonen sender ut invitasjon og aktuelle skjema og forbereder dagen.

Slutten av mai/beg. av juni

Foreldremøte med høstens 1. trinn.

Informasjon om skolen, regler, rutiner og arbeidet på 1. trinn. Presentasjon av kontaktlærer og gruppedeling. Presentasjon av samarbeidspartnere.

Administrasjonen, helsesøster, PPT og kontaktlærer.

Juni

Besøksdager SFO

Invitasjon til de som skal gå i SFO til høsten.

SFO leder.

Det oppfordres til at de pedagogiske lederne og lærerne hospiterer hos hverandre i løpet av skoleåret.

 

God Skolestart 2017 - Holla 10-årige skole

Mars

Treffpunkt

Onsdag 01.03.17 kl. 13.00-15.30

 •  Fagerli kl. 13.00
 •  Herregådshavna/Helgen kl. 14.00

Overføringsmøte; barnehage og skole har en generell elevgjennomgang.

Neste års pedagoger er tilstede.

Onsdag 01.03.17 kl. 18.00-20.00

Foreldremøte; skolens ledelse informerer nye 1.klasseforeldre.

Liste over innskrivingstidspunkter deles ut.

Omvisning i 1.trinns lokaler / skolen for øvrig.

Torsdag 09.03.17 kl. 09.00-15.00

Innskriving; neste års 1.klassinger skrives inn på skolen etter oppsatt plan.

Tirsdag 21.03. kl. 09.00-13.00

Overgangsmøte; barnehage, skole, PPT og foresatte til barn med enkeltvedtak.

Onsdag 29.03.17 kl. 10.00-12.00

Besøksdag; neste års 1.klassinger besøker trinn 1.

 • Til A-klassen: Fagerli
 • Til B-klassen: Herregårdshavna /Helgen

Fredag 31.03.17

Frist for eventuell klassedeling.

April

Treffpunkt

Onsdag 26.04.17 kl. 10.00-12.00

Besøksdag; neste års 1.klassinger besøker trinn 1.

 • Til A-klassen: Fagerli
 • Til B-klassen: Herregårdshavna /Helgen

Mai

Treffpunkt

Torsdag 11.05.17 kl. 09.00-12.00

Førskoledag; neste års 1.klassinger møter klassen sin og kontaktlærer.

Mandag 29.05.17 kl. 10.00-12.00

Fadderdag; neste års 1.klassinger møter fadderne sine på nåværende trinn 3.

Onsdag 21.06.17

Besøksdag i SFO; neste års 1.klassinger som skal ha SFO-plass besøker SFO. Tidspunkt kommer i invitasjonen.

Sist endret 30.08.2017

Kontaktperson

Jill Heidi Sinnerud

Styrer Herregårdshavna og Helgen barnehage
Tlf:
35 94 61 61
Mobil:
954 95 395

 

Line Pershaug

Styrer Fagerli barnehage
Tlf:
35 00 87 70
Mobil:
915 44 769

 

Mona Hellestad

Styrer Skoemyra og Sluseparken barnehage
Tlf:
35946151
Mobil:
990 23 332

 

Lene Kolstad

Styrer Svenseid barnehage
Tlf:
35 94 93 20
Mobil:
911 46 378