Translate

Viktig melding

Kvalitet i barnehagen

Barnehagen har en viktig rolle som oppvekst- og utviklingsarena for barn under opplæringspliktig alder og som velferdstilbud for småbarnsforeldre. Barnehager skal være til barns beste.

Barn skal oppleve glede og mestring i barnehagen. De skal få leke, lære og utvikle seg og delta aktivt i et sosialt og kulturelt fellesskap. Gode barnehager formidler verdier og holdninger, gir barn grunnleggende ferdigheter og kunnskaper og trening i å delta aktivt i et fellesskap med andre barn og med voksne utenfor familien. Barnehagen skal være en god støttespiller for foreldrene i omsorgen for barna og bidra med god stimulering til læring.

Norsk forskning har vist at barnehagedeltakelse er positivt for barnas språklige, sosiale og emosjonelle utvikling. Et grunnleggende premiss er at barnehagen har god kvalitet og er kjennetegnet av godt samspill mellom barn og voksne.

Gode barnehager kjennetegnes av at de voksne kommuniserer godt med barna, stiller aktive spørsmål og stimulerer barna til å reflektere, tenke og bruke språket (Nordahl og Overtrup 2012). For å få til dette kreves tilstrekkelig og kompetent personale.

Nok voksne

Nok voksne er nødvendig for å kunne ivareta sikkerhetsmessig og pedagogisk forsvarlige tilbud i barnehagen, som for eksempel ved lek ute og på ulike turer. Nok voksne vil i tillegg kunne sikre at voksne fanger opp barnas ulike behov for støtte og hjelp på et tidligst mulig tidspunkt. Oppvekstkontoret i Nome kommune  legger til rette for å følge statlig minstenorm for bemanning i barnehagene.

Vil du vite mer?

Barnehageloven gir overordna bestemmelser om barnehagens formål og innhold. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Rammeplan for barnehage er konkret om barnehagens innhold og oppgaver. Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. En ny rammeplan gjelder fra høsten 2017.

Hva er kvalitetsutvikling i barnehagen? Utdanningsdirektoratet

Tilbakemelding