Godkjenning og tilsyn

Det er pålagt Nome kommune å godkjenne barnehagene etter vurdering av egnethet, antall barn, barnas alder og oppholdstid. Kommunen har også ansvar for å ha tilsyn med barnehagene for å bidra til å sikre god og likeverdige kvalitet i alle barnehager. 

De seks kommunale barnehagene i Nome er godkjent og det føres årlig tilsyn med drifta.

Barn som bygger hytte - Klikk for stort bildeHyttebygging Godkjenning

En godkjenningsordning skal sikre at det etableres gode barnehager. Kommunen skal allerede i etableringsfasen se til at barnehagelovens krav vil bli fulgt og at det for øvrig legges opp til en forsvarlig virksomhet.

Krav til egnethet innebærer at kommunen må vurdere blant annet barnehagens inne- og utearealer, bemanningsplan, pedagogisk og administrativ ledelse og vedtekter. Kommunen som barnehagemyndighet har et ansvar for å påse at alle følger barnehagelovas minimumskrav. 

Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med barnehagens innhold og kvalitet. Tilsyn kan gjøres gjennom skriftlig dokumentasjon fra barnehagene og ved tilsynsbesøk i barnehagene.

Dersom det oppdages lovbrudd i tilsynet, kan kommunen gi pålegg om at dette skal rettes opp innen en gitt frist. Dersom fristen ikke overholdes, kan kommunen stenge barnehagen en periode. Dersom forholdene ikke lar seg rette, kan kommunen vedta at barnehagen stenges permanent.

Andre instanser som kan før tilsyn med barnehagene

Tilsyn etter forskrift om miljøretta helsevern omhandler blant annet inneklima, smittevern, sikkerhet, hygiensiske forhold, internkontroll og andre helsemessige faktorer. Barn skal beskyttes mot risiko i barnehagen og har rett til et helsefremmende miljø. Det er kommunens helsetjeneste som fører tilsyn etter denne forskriften.

Brannvesenet, Mattilsynet og Arbeidstilsynet kan føre tilsyn med barnehagene innenfor sitt område. I tillegg kan det føres tilsyn med barnehagens uteområder etter Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr.

Vil du vite mer?

Vedtekter for barnehagene i Nome kommune

Barnehageloven. Lovdata


Godkjenning av barnehager. Utdanningsdirektoratet

Tilsyn i barnehager. Utdanningsdirektoratet

Helsedirektoratets veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutsyr

Forskrift om miljøretta helsevern i barnehager og skoler. Veileder til forskrift fra Helsedirektoratet

Åpningstider

mandag til fredag
kl. 09:00 - 15:00

Adresse

Nome rådhus, Ringsevja 30,   

3830 Ulefoss