Satsingsområder

Barnehagene i Nome skal kjennetegnes ved å være fremtidsrettet, rause og inkluderende og skal skape et best mulig grunnlag for barns videre utvikling. Vi  skal sikre at barn gjennom omsorg, lek, læring og danning får utvikle et godt språk, god sosial og emosjonell kompetanse og interesse for utforskning og undring. Satsingsområdene som barnehagen skal jobbe spesielt med dette året er Barnehagemiljø og krenkelser. I tillegg vil vi fortsette det gode og viktige arbeidet med Kommunikasjon og språk og digital praksis. 

 
 
Publisert av Jill Heidi Sinnerud. Sist endret 27.11.2018

 Barnehagemiljø og krenkelser

De neste 3 semesterne skal de ansatte delta i planlagt og barnehagebasert kompetanseutvikling gjennom Utdanningsdirektoratet. Det innebærer at ledelsen og alle ansatte deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass, med tydelige mål alle skal strekke seg mot. Hensikten er å utvikle barnehagens samlede kapasitet i arbeidet med et inkluderende miljø fritt for krenkelser. Den optimale tilstanden vi skal strekke oss mot er formulert slik:
I vår barnehage arbeider vi kontinuerlig og systematisk med å fremme et trygt og inkluderende barnehagemiljø, og med å oppdage, undersøke og forebygge alle former for krenkelser. Vi stopper krenkelser og følger opp med egnede tiltak helt til barna opplever at de har et trygt og inkluderende miljø.
I nettkurset skal vi, i en bestemt rekkefølge, fokusere på ulike deler av arbeidet med barnehagemiljøet. I virkeligheten henger jo alt sammen med alt, men i læringsprosesser er det innimellom nødvendig å trene spesifikt på ulike deler. Hovedinndelinga er slik:
  • Semester A (høsten 2018): Undersøke og analysere
  • Semester B (våren 2019): Håndtere krenkelser
  • ​Semester C (høsten 2019): Fremme miljø og forebygge krenkelser

 

 

Klikk for stort bildeKommunikasjon og språk 

Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening. Barnehagen skal annerkjenne og verdsette barnas ulike språk og kommunikasjonsuttrykk (Rammeplan 2017).

Barnehagens ansatte er opptatt av kommunikasjon og språk, og fra høsten skal vi  systematisk jobbe med språkmateriellet Snakkepakken.
Vi skal jobbe for at alle barna skal ha en daglig språkstund i liten gruppe gjennom lesing, spill, sang og gode samtaler, planlagte eller spontane. Eksempler på gode språkstunder skal være tema på avdelingsmøter, og fremgå i månedsevalueringene. Vi skal sørge for at alle barna blir lest for jevnlig, og bøker skal være tilgjengelig i barnehøyde. Vi vil også bruke biblioteket jevnlig.


Vi skal jobbe videre med språklig mangfold som var satsingen forrige barnehageår. Vi skal støtte flersprå

klige barn i å bruke sitt morsmål og samtidisg fremme deres norskspråklige kompetanse. Språklig mangfold skal være en berikelse for hele barnegruppen.

 

Digital praksis

Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring.

Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barnas læringsprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn (Rammeplan 2017).

Nome kommune har utarbeidet IKT plan for barnehagene med virkning fra aug. 2017-2020. Alle barn i Nome skal få erfaringer med digitale verktøy uavhengig av tilgang hjemme og barnehagen skal være sosialt utjevnende.

Digitale verktøy skal fungere som ett supplement til barnehagens arbeidsmåter, støtte barns utvikling og læring og tilby nye uttrykksformer. Barna skal få erfaringer med forskjellige digitale verktøy. Personalet skal legge tilrettet for bruk av digitale verktøy i situasjoner der det er naturlig i det daglige arbeidet, og ha fokus på en kreativ bruk av disse verkøyene sammen med barna.

 

Barna skal bli kjent med digitale verktøy gjennom å:

·    fotografere og dokumentere barnehagehverdagen sin

·    ta opp lyd og skape digitale fortellinger

·    utforske ulike programvarer

·    kopiere og skanne

·    lage spill, temabok og bildekollage

·    utforske kreative og varierte apper og nettsteder

·    produsere animasjonsfilm

 
Klikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bilde