Satsingsområder

Barnehagene i Nome skal kjennetegnes ved å være fremtidsrettet, rause og inkluderende og skal skape et best mulig grunnlag for barns videre utvikling. Vi skal sikre at barn gjennom omsorg, lek, læring og danning får utvikle et godt språk, god sosial og emosjonell kompetanse og interesse for utforskning og undring. Barnehagen skal jobbe spesielt med å fremme gode og inkluderende miljø gjennom satsingen Barnehagemiljø og krenkelser i tillegg skal vi fortsette det gode og viktige arbeidet med Kommunikasjon og språk og digital praksis. 

 
 

 Barnehagemiljø og krenkelser

 

I vår barnehage arbeider vi kontinuerlig og systematisk med å fremme et trygt og inkluderende barnehagemiljø, og med å oppdage, undersøke og forebygge alle former for krenkelser. Vi stopper krenkelser og følger opp med egnede tiltak helt til barna opplever at de har et trygt og inkluderende miljø. 

Bilder av flagg, vennskapsring og verdenskart - Klikk for stort bilde Kommunikasjon og språk 

Barnehagens ansatte er bevisste på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening. Barnehagen skal anerkjenne og verdsette barnas ulike språk og kommunikasjonsuttrykk (Rammeplan 2017).

Barnehagens ansatte er opptatt av kommunikasjon og språk, og vi jobber systematisk med språkmateriellet Snakkepakken, samt Salaby som er utviklet av Gyldendal. 
Vi jobber for at alle barna skal ha en daglig språkstund i liten gruppe gjennom lesing, spill, sang og gode samtaler som er planlagte eller spontane. Eksempler på gode språkstunder er tema på avdelingsmøter, og fremgår i månedsevalueringene. Vi  sørger for at alle barna blir lest for jevnlig, og bøker skal være tilgjengelig i barnehøyde. Vi bruker også biblioteket jevnlig.

Vi skal jobber med språklig mangfold og ønsker at skal være en berikelse for hele barnegruppa. Vi støtter flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål og fremmer samtidig deres norskspråklige kompetanse. 

 

Digital praksis

Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring.

Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barnas læringsprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn (Rammeplan 2017).

Nome kommune har utarbeidet IKT plan for barnehagene med virkning fra aug. 2017-2020. Alle barn i Nome skal få erfaringer med digitale verktøy uavhengig av tilgang hjemme og barnehagen skal være sosialt utjevnende.

Digitale verktøy skal fungere som ett supplement til barnehagens arbeidsmåter, støtte barns utvikling og læring og tilby nye uttrykksformer. Barna skal få erfaringer med forskjellige digitale verktøy. Personalet skal legge til rette for bruk av digitale verktøy i situasjoner der det er naturlig i det daglige arbeidet, og ha fokus på en kreativ bruk av disse verktøyene sammen med barna.

 

Barna skal bli kjent med digitale verktøy gjennom å:

  •  fotografere og dokumentere barnehagehverdagen sin
  •  ta opp lyd og skape digitale fortellinger
  •  utforske ulike programvarer
  •  kopiere og skanne
  •  lage spill, tema-bok og bildecollage
  •  utforske kreative og varierte apper og nettsteder
  •  produsere animasjonsfilm
 

Dramatisering av eventyret de tre små griser - Klikk for stort bilde