Overganger

Når barnet begynner i barnehagen:

En god tilvenning i barnehagen er viktig for at barnet skal få en best mulig start i sin nye hverdag. En myk start gir et godt grunnlag for en god barnehagehverdag. Dette gjelder særskilt for de yngste barna, der barnehagen ofte er barnets første møte med et annet miljø utenfor hjemmet.

I forkant av oppstart inviterer barnehagen til en besøksamtale. Dette er en fin anledning til at barnet kan møte både de voksne, barna og de fysiske omgivelsene de skal forholde seg til. 

Det er store individuelle forskjeller på hvor raskt et barn venner seg til sine nye omgivelser, og der hvor enkelte barn finner seg raskt til rette vil andre barn bruke noe lengre tid.
Vi anbefaler at mor eller far er med barnet de første dagene. Hvor lange dager barnet bør ha og hvor lenge foreldrene skal være i barnehagen avtales underveis i tilvenningen, da dette er veldig individuelt fra barn til barn. 

En av de viktigste oppgavene barnehagen har, er å organisere tilvenningen slik at barnet kan utvikle en trygg tilknytning til de voksne. I den første tiden i barnehagen er det vanlig at barnet og foreldrene får noen få ansatte å forholde seg til. Dette gjøres for å skape trygghet og tilknytning mellom barnet og barnehagen. Tilknytning er viktig, spesielt for de yngste, for å skape et trygt fundament for barnet den første tiden og for å gjøre det enklere for senere å relatere seg til andre voksenpersoner. Vi ønsker at barnet selv skal få velge hvilken ansatt den knytter seg best til og derfor vil dere ikke få tildelt en fast primærkontakt ved oppstart. 

Det er viktig å informere barnet om avskjed, uansett hvor lite barnet er. Foreldrene må gi beskjed til barnet og de ansatte om at de skal gå fra barnehagen, og det er viktig for barnet å se når foreldrene går. Barnet skal lære seg å stole på andre mennesker – at når far eller mor går og samtidig sier at de kommer senere for å hente; så skjer faktisk dette.

Det er ikke uvanlig at barn gråter når foreldrene går. Dette trenger ikke være et tegn på en traumatisk opplevelse for barnet, men du og de ansatte må i fellesskap avgjøre om barnet er klart for å være der alene.  Hvis du blir urolig når barnet ditt gråter og lurer på hvordan det går når du ikke er der – si det til personalet så de kan ta kontakt med deg for å fortelle om hvordan barnet ditt har det.

Overganger innad i barnehagen: 

Barnehagen er organisert i avdelinger der barna har lik aldre. Dette betyr at barna må bytte avdeling flere ganger i løpet av barnehagtiden. Vanligvis skjer slike bytter ved oppstart av nytt barnehageår, men det kan også forekomme bytter underveis i året.

I forkant av endringer er det viktig at barnet og foreldrene blir godt kjent med barna og de ansatte i den nye avdelingen. Barnehagen vil derfor avtale jevnlige besøk til den nye avdelingen i tiden før et bytte. Informasjon om barnet vil også bli overlevert til den nye avdelingslederen slik at hun/han kan ta i mot barnet på en god måte. 

 

Overgang til skole:

Siste året før skolestart har barna en egen førskolegruppe. Her blir det arbeidet bevisst med å forberede barna på skolestart. Det er et forberedende fokus på lese og skriveopplæring. Barna trener på riktig blyantgrep, blir bevisstgjort på ulike lyder og begrepstrening gjennom rim og regler, samtaler, spill og tekstskaping.

Det er fokus på de sosiale kunnskapene som å kunne sitte stille og rekke opp hånden når en skal snakke. Selvstendighetstrening vil være en naturlig del av hverdagsaktivitetene, som for eksempel måltidene, toalettbesøk og i garderoben. Vi ønsker å motivere til at barna skal klare mest mulig alene i de ulike situasjonene, slik at de er godt rustet til å klare seg i de samme situasjonene på skolen. Vi ønsker også å fokusere på sansemotorisk trening, som er med på å stimulere koordinasjonsevnen, balansen, gi økte motoriske ferdigheter og bedre kroppsbeherskelse. Samtidig vil denne treningen gi barna god trening i å ta imot og utføre beskjeder, vente på tur og holde konsentrasjonen oppe over tid.

I førskolegruppa er det også fokus på trafikksikkerhet og barna vil møte et program laget av Trygg Trafikk som heter ”Tarkus”.

De fleste barna i barnehagen starter på Ulefoss skole og noen starter på Helgen Montessori skole. Vi har et nært og godt samarbeid med skolene. Samarbeidet med skolen starter i januar/februar og fortsetter utover våren med blant annet besøksdager og fadderdag. Detaljert plan for overgang til skole deles ut i januar. I mars er det overgangsmøte med skolen. Det sendes i den anledning ut et skriv fra barnehagen til foreldrene om det er spesielle ting de ønsker barnehagen skal informere skolen om. Foreldrene har mulighet til å delta på overføringsmøtet. Barnehagen kommer med tilråding til sammensetting av gruppene, ved skolestart