Læringsmiljø

Med læringsmiljø mener vi de samlede kulturelle, relasjonelle og fysiske forhold i barnehagen som har betydning for barnets læring, helse og trivsel. Et godt, inkluderende læringsmiljø fremmer ikke bare barnets læring, det legger også grunnlaget for at barnet kan bli trygg, kreativ og selvstendig. 

Sanseløype - Klikk for stort bilde 

I Herregårdshavna ønsker å tilby et godt læringsmiljø som fokuserer på veiledet lek, relasjonsledelse, målstyrte aktiviteter, kompetente voksne og varierte fysiske miljø der forskjellige typer materiell er tilgjengelig for barna.

Vi ønsker å legge til rette for stor grad av barns medvirkning. Barna skal få uttale seg om sin egen hverdag og ut i fra alder og utviklingsnivå få satt sitt preg på dagen i barnehagen.

Vi ønsker at de ansatte skal ha barnets ønsker og barnets beste i tankene når vi tar avgjørelser og vi har jobbet holdningsskapende for å være «ja-mennesker». Det er naturligvis barnegruppens beste som veier tyngst dersom dette er i konflikt.

I relasjon med barna skal de ansatte være tydelige og varme i kommunikasjon. Dette gjør vi blant annet ved å ikke starte setninger med du, man og vi, men istedenfor benytte jeg. Når den voksne sier «jeg vil….» eller «jeg vil ikke….» gir den voksne seg til kjenne og forteller barnet hva han eller hun ønsker. Den voksne blir tydelig for barnet. Dette er ekstra viktig i dagens samfunn der barna har veldig mange voksne å forholde seg til.  

Vi organiserer avdelingene i små grupper i deler av dagen. Dette gjør vi for å sikre at alle barn får være aktive deltakere. Det gjør også at vi kan tilpasse informasjon og læring etter barnas forutsetninger for å sikre dybdelæring og minske graden av overflatelæring. Når vi deler barna i grupper sikrer vi at alle barn får god sosial og språklig støtte av voksne.