Translate

Viktig melding

Foreldresamarbeid

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barns behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (Barnehageloven §1).
Foreldrene er våre viktigste samarbeidspartnere og sammen skal vi bidra til et best mulig oppvekstmiljø, for «barns trivsel er voksnes ansvar».
Barnehagen legger til rette for foreldresamarbeid og god dialog både individuelt og på gruppenivå. 

Informasjon mellom hjem og barnehagen

Vi ønsker at alle foreldre laster ned appen Visma Min Barnehage.
Det er en tjeneste der du som foreldre og barnehagen enkelt kan kommunisere. 

Med Min Barnehage-appen kan du: 

  • Motta og sende meldinger med barnehagen 
  • Registrere hvilke dager ditt barn skal være i barnehagen
  •  Motta dagbok som forteller om barnets små og store opplevelser i barnehagen, i form av tekst og bildedeling
  • Gi eller avslå samtykker
  • Lese månedsbrev og månedsplaner


Barnehagen og foresatte kan bruke appen til å fortelle hverandre om ting som oppstår. Det kan for eksempel være at barnet trenger mer skift eller bleier, at de skal på tur neste dag og trenger å ha med spesielle ting eller det kan være at dere som foreldre skal fortelle at barnet kommer til barnehagen litt senere eller blir hentet av noen andre en det som var planlagt. 

I foreldresamarbeidet er bringe- og hentesituasjonen den viktigste arenaen. i tillegg vil dere få tilbud om oppstartsamtale, foreldresamtaler to ganger i året, foreldremøte og sosiale sammenkomster, som foreldretreff og Lucia markering. Vi vil svært gjerne at dere tar kontakt når dere har noe på hjertet, både til personalet, styrer og SU-representantene. 

Foreldreråd og samarbeidsutvalg skal skal gi mulighet til å ivareta foreldres kontakt med barnehagen på en aktiv måte. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser.
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget skal bli forelagt saker som er viktige for barnehagens innhold og virksomhet, og for forholdet til foreldrene.

Foreldrerepresentanter i Su 

Det blir avholdt valg av nye representanter på foreldremøte i september. 

Facebook og Instagram

Barnehagen har en egen Facebook og Instagram profil som gir foreldrene og andre et innblikk i dagliglivet; glimt fra turer og aktiviteter. Vi har fått svært positive tilbakemeldinger fra foreldrene på profilene, og er opptatt av at de skal være en positiv kommunikasjonsarena. Barnas ansikter vises ikke på bilder. En kan reservere seg mot at egne barn avbildes.

Tilbakemelding