Foreldresamarbeid

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barns behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (Barnehageloven §1).

Foreldrene er våre viktigste samarbeidspartnere og sammen skal vi bidra til et best mulig oppvekstmiljø, for «barns trivsel er voksnes ansvar».
 

Barnehagen legger tilrette for foreldresamarbeid og god dialog både individuelt og på gruppenivå. 

I foreldresamarbeidet inngår oppstartsamtale, tilbud om foreldresamtale to ganger i året, foreldremøte og sosiale sammenkomster, som foreldrekaffe. Vi vil svært gjerne at dere tar kontakt når dere har noe på hjertet, både til personalet, styrer og foreldreråds-representantene. 

Foreldreråd og samarbeidutvalg skal skal gi mulighet til å ivareta foreldres kontakt med barnehagen på en aktiv måte. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser.
Samarbeidutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget skal bli forelagt saker som er viktige for barnehagens innhold og virksomhet, og for forholdet til foreldrene.

Foreldrerepresentanter i Su 2017-18 er:

Vepsebolet: Benedicte Sandal Karlsen, vara Barbro Nilsen
Revehiet: Ingar Kaasa, vara Anne Lise Baksås
Meiseredet: Elisabeth Sørdal, vara Tone Johansen
Beverdammen: Anette Hellebrekke, vara Nicolai Stavsholt
Helgen: Sondre Melås, vara Hannah Skippervold

 

Informasjon fra barnehagen 

 

Den viktigste kommunikasjonen foregår gjennom samtaler ved henting og levering. Vi har også whiteboard-tavler på hver avdeling, hvor vi informerer om hva som har foregått i løpet av dagen. Ped.lederne sender ut månedsplaner og evalueringer, og styrer informerer gjennom epost og enkelte nyhetsbrev.

Barnehagen har en egen Facebookside som gir foreldrene og andre et innblikk i dagliglivet; glimt fra turer og aktiviteter. På enkelte avdelinger finnes det også lukkede grupper for kommunikasjon mellom foreldre og barnehagen. Foreldrene kan også bruke siden, f.eks. for å etterlyse klær. Vi har fått svært positive tilbakemeldinger fra foreldrene på denne siden, og er opptatt av at den skal være en positiv kommunikasjonsarena. Barnas ansikter vises ikke på bilder. En kan reserverte seg mot at egne barn avbildes.