Samarbeidsutvalget - SU

"Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget skal bli forelagt saker som er viktige for barnehagens innhold og virksomhet, og for forholdet til foreldrene. Samarbeidsutvalget skal fastsette barnehagens årsplan. Øvrige saker av viktighet er for eksempel forslag til budsjett eller driftsendringer". Rammeplanen s.30

Foreldrene velger en representant fra foreldrerådet som skal stille på samarbeidsutvalgets møter sammen med en representant fra personalet.
SU har møter 3-4 ganger i løpet av barnehageåret.

Helgen og Herregårdshavna barnehager har felles samarbeidsutvalg, og møtene holdes i Herregårdshavna.

Sondre Melås( melos04@hotmail.com)  er representanten fra foreldregruppa i Helgen.
Hannah Skippervold ( h.skippervold@hotmail.com)  er vara.

Fra barnehagen møter May Brit Hoff og Mette Sollid